OŚWIADCZENIE O OCHRONIE DANYCH

Dziękujemy za wywołanie naszego oświadczenia o ochronie danych. Spółka Toll4Europe GmbH jest podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie Twoich danych osobowych w zakresie wymienionych poniżej operacji przetwarzania. Dlatego pragniemy poinformować poniżej w szczególności o tym,

 • jak postępujemy z Twoimi danymi osobowymi (część B),
 • o jakie operacje przetwarzania chodzi (od części C) oraz
 • jakie prawa przysługują osobie, której dane są przetwarzane (część F).

Prosimy pamiętać, że niektóre z użytych tu pojęć pochodzą z Rozporządzenia (UE) 679/2016 w sprawie ochrony osób fizycznych przy przetwarzaniu danych osobowych, w sprawie swobodnego przepływu danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („Ogólne rozporządzenie o ochronie danych”, zwane dalej w skrócie „DSGVO” – odpowiednik polskiego DSGVO). Większość pojęć jest zdefiniowana w Art. 4 DSGVO.


A.    Nasze dane do kontaktu 

Toll4Europe GmbH
Nymphenburger Str. 3c
80335 München
contact[at]toll4europe.eu


reprezentowana przez Zarząd w osobach:
dr Felix Wex, Mani Deihimi
 

Pełnomocnik ds. ochrony danych jest ponadto osiągalny pod adresem:
dataprotection[at]toll4europe.eu


 

B.    Podstawowe informacje o naszych operacjach przetwarzania danych  

Niniejsza część zawiera podstawowe informacje o tym, jak postępujemy z Twoimi danymi osobowymi. Przedstawione tutaj informacje dotyczą wszystkich operacji przetwarzania danych wykonywanych w ramach naszej właściwości i odpowiedzialności.


O ile możemy podać dalsze szczegóły w kontekście poszczególnych wymienionych w części C operacji przetwarzania danych, wskazujemy na nie w odpowiednich punktach tego oświadczenia.

I.    Zgodność z przeznaczeniem
Przetwarzamy Twoje dane osobowe tylko w zakresie, w jakim realizujemy prawnie uzasadnione cele. Co do zasady dane są przetwarzane wyłącznie w celu świadczenia i udostępniania naszych usług, w tym naszych ofert internetowych (np. w celu prowadzenia naszej strony internetowej).  


II.    Podstawy prawne

Przetwarzamy Twoje dane osobowe tylko wtedy, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących podstaw prawnych:


1.    Zgoda (Art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. a DSGVO)
W poszczególnych przypadkach prosimy o wyrażenie zgody na przetwarzanie niektórych danych osobowych we wcześniej określonych i zakomunikowanych celach zgodnie z Art. 6 ust.1 zd.1 lit. a DSGVO.

Zgodę pozyskujemy z zasady drogą elektroniczną i protokołujemy jej treść oraz fakt udzielenia zgody. W takim przypadku zgoda jest wyrażana w ramach procedury „opt-in” (działanie potwierdzające poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola) lub, jeśli jest to konieczne do zidentyfikowania danej osoby, w trybie „double opt-in" – (dodatkowe potwierdzenie tożsamości poprzez otrzymanie wiadomości e-mail z linkiem potwierdzającym, w który należy kliknąć). Odmienną procedurę (boty cookie) stosujemy tylko do plasowania plików cookie.


Wyrażoną zgodę możesz oczywiście cofnąć. Proszę w tym celu zapoznać się z bardziej szczegółowymi informacjami na temat prawa do odstąpienia od umowy w części E.II.


2.    Wykonanie umowy (Art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. b DSGVO)

Wykonując czynności przedumowne lub zawartą umowę działamy na podstawie prawnej określonej w Art. 6 ust.1 zd.1 lit. b DSGVO. Dotyczy to na przykład Twoich danych kontaktowych, których potrzebujemy do realizacji umowy i celów komunikacji.


3.    Wypełnienie obowiązku prawnego (Art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. c DSGVO)
Przy przetwarzaniu danych w celu wypełnienia obowiązku prawnego (np. obowiązków wynikających z prawa handlowego lub podatkowego) podstawę prawną stanowi Art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. c DSGVO.


4.    Żywotne interesy (Art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. d DSGVO)

Jeżeli przetwarzania danych osobowych wymagają żywotne interesy osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej, podstawą prawną do takiej czynności jest Art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. d DSGVO.


5.    Wykonywanie zadań w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej (Art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. e DSGVO)
W przypadku przetwarzania danych osobowych w celu realizacji zadań leżących w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej odwołujemy się do podstawy prawnej, którą stanowi Art. 6 ust.1 zd.1 lit. e DSGVO.


6.    Ochrona prawnie uzasadnionych interesów (Art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f DSGVO)

Zgodnie z Art. 6 ust.1 zd.1 lit. f DSGVO przetwarzamy dane osobowe, jeżeli służy to ochronie naszych uzasadnionych interesów lub interesów podmiotu trzeciego a interesy te przeważają nad Twoimi interesami, podstawowymi prawami i wolnościami. W takich przypadkach przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych. Bardziej szczegółowe informacje na temat prawa do sprzeciwu zawiera część F.I.


III.    Usunięcie danych

Usuwamy Twoje dane osobowe, gdy tylko cel ich przetwarzania zostaje osiągnięty lub przestaje być aktualny, chyba że dalsze przechowywanie tych danych jest przewidziane ustawą, na przykład zgodnie z Art. 17 ust. 3 DSGVO. Aby zapewnić terminowe usuwanie odnośnych danych stosujemy specjalnie stworzoną koncepcję ich kasowania, która polega na usuwaniu danych osobowych po upływie ustalonych okresów przechowywania i terminów usuwania, stosując przy tym następujące kryteria:

 • dokumenty księgowe i bilanse przechowujemy przez okres 10 lat (§ 257 ust. 1, w szczególności nr 4, ust. 4 HGB [niemiecki kodeks handlowy], § 238 ust. 1 HGB),
 • korespondencję handlową, umowy i korespondencję w ramach inicjowania i wykonywania umów przechowujemy przez okres 6 lat zgodnie z § 257 ust. 1 pkt. 2-3, ust. 4 HGB,
 • inne dokumenty i powiązane z nimi dane osobowe, które mogą prowadzić do powstania roszczeń (np. roszczeń z tytułu rękojmi) przechowujemy do upływu odnośnego terminu przedawnienia (z zasady trzy lata zgodnie z § 195 BGB [niemiecki kodeks cywilny]),
 • w przypadku innych danych osobowych, które nie mieszczą się w powyższych kategoriach, usuwamy dane niezwłocznie po osiągnięciu celu ich pozyskania.

IV.    Przekazywanie danych osobowych podmiotom trzecim

Przekazujemy dane osobowe podmiotom trzecim tylko wtedy, gdy jesteśmy do tego zobowiązani lub upoważnieni na mocy ustawy. Do tych kategorii należą następujące kategorie odbiorców:

 • nasi partnerzy umowni, którzy wspierają nas w wypełnianiu naszych (przed)umowych zobowiązań wobec Ciebie (np. usługodawcy w zakresie usług logistycznych i płatniczych),
 • organy administracji (np. organy finansowe lub nadzorcze),
 • sądy, 
 • a jeśli wyraziłaś/wyraziłeś na to zgodę, również serwisy internetowe, które wspierają nas w prezentacji naszej strony internetowej (takie jak np. Google, patrz również część C.III).

W razie potrzeby możemy udostępnić Ci listę konkretnych odbiorców Twoich danych osobowych.


V.    Przetwarzanie danych w tzw. państwach trzecich

Twoje dane osobowe są z zasady przetwarzane wyłącznie w krajach UE lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, które podlegają zakresowi obowiązywania DSGVO. Do wszystkich innych tak zwanych „krajów trzecich” przekazujemy Twoje dane osobowe tylko wtedy, jeżeli w danym kraju lub u danego odbiorcy, mającego siedzibę w kraju trzecim, zapewniony jest współmierny poziom ochrony danych zgodnie z Art. 44 i następne DSGVO. Ma to miejsce na przykład 

 • w przypadku obowiązywania tzw. „Decyzji stwierdzającej współmierny stopień ochrony”, wydawanej przez Komisję Europejską zgodnie z Art. 45 DSGVO oraz

 • poprzez ustanowienie odpowiednich gwarancji zgodnie z Art. 46 DSGVO, takich jak stosowanie tzw. „standardowych klauzul umownych UE” zgodnie z Art. 46 ust 2 lit. c DSGVO 

 • lub wiążących wewnętrznych przepisów o ochronie danych zgodnie z Art. 47 DSGVO.

C.    Przetwarzanie danych w przypadku odwiedzania naszej strony internetowej

W tej części informujemy o operacjach przetwarzania danych osobowych, które mają miejsce podczas odwiedzania naszej strony internetowej.


I.    Plik dziennika

Gdy odwiedzasz naszą stronę internetową wówczas przeglądarka, z której korzystasz na swoim terminalu, automatycznie wysyła informacje do serwera naszej strony internetowej. Informacje te są tymczasowo przechowywane w tzw. „pliku dziennika”. 


1.    Zebrane dane

Następujące informacje są automatycznie rejestrowane podczas odwiedzania naszej strony internetowej i przechowywane do momentu ich automatycznego skasowania:

 • zanonimizowany adres IP komputera wysyłającego zapytanie,

 • informacje o typie Twego urządzenia końcowego (urządzenie mobilne, komputer stacjonarny itp.), typie przeglądarki i używanej wersji oraz, jeśli to potrzebne, o systemie operacyjnym Twego urządzenia końcowego,

 • informacja o uslugodawcy usług internetowych użytkownika,

 • data i godzina wejścia na naszą stronę internetową,

 • strona internetowa, z której użytkownik wchodzi na naszą stronę internetową (tzw. „referrer URL”),

 • strony internetowe, które system użytkownika wywołuje za pośrednictwem naszej strony internetowej oraz

 • ruchy użytkownika wykonywane na naszej stronie internetowej.

2.    Cel i podstawa prawna

Pozyskując i przetwarzając „dane dziennika logowania” realizujemy następujące cele w oparciu o poniższą podstawę prawną:

 • Udostępnianie treści naszej strony internetowej użytkownikowi, co wymaga między innymi również tymczasowego przechowywania zanonimizowanego adresu IP w celu umożliwienia użytkownikowi komunikacji z naszą stroną internetową. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych – tzn. przez czas Twojej wizyty na stronie internetowej – jest Art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. b DSGVO.

 • Zapewnienie niezakłóconego połączenia oraz prawidłowego, bezpiecznego i komfortowego korzystania z naszej strony internetowej, ocena bezpieczeństwa i stabilności systemu oraz realizacja innych celów administracyjnych. Osiąga się to poprzez wychodzące poza proces komunikacji przetwarzanie i przechowywanie anonimowego adresu IP w plikach dziennika. Wymienione cele stanowią nasz uzasadniony interes. Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi w tym przypadku Art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f DSGVO (por. część B.II.6). Ponadto wypełniamy zobowiązania ustawowe w zakresie zabezpieczenia naszej strony internetowej i Twych danych zgodnie z Art. 6 ust. 1 lit. c DSGVO w powiązaniu z Art. 32 DSGVO.  

3.    Okres przechowywania i termin usuwania danych
Dane zostaną usunięte z chwilą gdy przestanie być aktualny cel, dla którego zostały pobrane. W ramach udostępniania treści naszej strony internetowej dane są z zasady usuwane po opuszczeniu naszej strony internetowej i zakończeniu sesji.


O ile chodzi o cele związane z bezpieczeństwem i stabilnością systemu, dane dziennika są przechowywane przez maksymalnie cztery tygodnie od czasu zakończenia sesji.


4.    Możliwość zgłoszenia sprzeciwu i usunięcia treści

Z zasady użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu – co szerzej wyjaśniamy w części F.I – także gdy powołujemy się na nasz uzasadniony interes. Ponieważ jednak opisane powyżej przetwarzanie danych jest absolutnie niezbędne do funkcjonowania naszej strony internetowej, możesz skorzystać ze swego prawa do sprzeciwu tylko wtedy, gdy z Twojej szczególnej sytuacji wynikają przyczyny, które nie pozwalają na przetwarzanie danych w wyżej wymienionym zakresie. Z reguły możemy jednak wykazać bezwzględną konieczność przetwarzania przedmiotowych danych.


5.    Bezpieczeństwo danych

Podczas odwiedzania naszej strony internwetowej stosujemy szeroko rozpowszechnioną metodę SSL (Secure Socket Layer) w połączeniu z każdorazowo najwyższym poziomem szyfrowania zapewnianym przez Twoją przeglądarkę. Z reguły jest to szyfrowanie 256-bitowe. To, czy dana strona naszej witryny jest przesyłana w postaci zaszyfrowanej, możesz stwierdzić za pomocą symbolu zamkniętego klucza lub kłódki uwidocznionego na dolnym pasku stanu przeglądarki.


Stosujemy również odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa, aby chronić Twoje dane przed przypadkową lub celową manipulacją, częściową lub całkowitą utratą, zniszczeniem lub przed nieuprawnionym dostępem podmiotów trzecich. Nasze środki bezpieczeństwa są stale ulepszane w miarę rozwoju technologicznego.


II.    Cookies / Ciasteczka

Na naszej stronie używamy plików cookie. Poinformowaliśmy Cię już o korzystaniu z plików cookie za pośrednictwem naszego banera plików cookie. Podane tutaj treści mają na celu dostarczenie bardziej wyczerpujących i uzupełniających informacji.


Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które Twoja przeglądarka automatycznie tworzy i zapisuje na Twoim urządzeniu (komputerze, laptopie, tablecie, smartfonie itp.) podczas odwiedzania naszej strony internetowej. Pliki cookie nie zawierają wirusów, trojanów ani innego złośliwego oprogramowania lecz jedynie informacje umożliwiające jednoznaczną identyfikację przeglądarki przy ponownym wywołaniu tej samej witryny. Poprzez ustawienie plików cookie nie otrzymujemy żadnej bezpośredniej wiedzy o Twojej tożsamości, jednakże – w zależności od rodzaju umieszczonego pliku cookie i możliwości przypisania pliku cookie do adresu IP – zasadniczo istnieje możliwość ustalenia odniesienia do osoby użytkownika. Nie korzystamy jednak z tej możliwości identyfikacji użytkownika. Następujące rodzaje plików cookie mogą być przez nas używane podczas odwiedzania naszej strony:


1. Zastosowane pliki cookie, funkcje/cele, czas trwania pamięci


Używamy następujące technicznie niezbędne pliki cookie:

 • Ustawienia strony T4E (funkcja/cel: zachowanie w banerie wyboru plików cookie i brak wskazania w banerze plików cookie; czas zapisu w pamięci: 14 dni)

Ponadto używamy następujące pliki cookie: 

 • T4E Analytics (funkcja/cel: zatwierdzenie pliku cookie do analizy i oceny witryny; czas zapisu w pamięci: 14 dni)
 • Piwik PRO (funkcja/cel: analiza i ocena korzystania z witryny; Czas zapisu w pamięci: 14 dni)
 • Google reCAPTCHA (funkcja/cel: ulepszanie bezpieczeństwa witryny, ochrona przed spamami)
 • YouTube (funkcja/cel: integracja filmów)

2. Podstawy prawne

Podstawą prawną do pierwszego odczytu i/lub przechowywania danych w przypadku plików cookie niezbędnych ze względów technicznych (w tym baneru cookie) jest § 25 ust. 2 nr 2 TTDSG, ponieważ przetwarzanie danych jest absolutnie konieczne, abyśmy mogli umożliwić na Twoje wyraźne życzenie korzystanie z naszej strony internetowej (tj. również bez plików cookie lub z plikami cookie). Ponadto podstawę prawną do używania banera cookie stanowi Art. 6 ust. 1 lit. c DSGVO umożliwiając wywiązanie się z naszej odpowiedzialności w zakresie dowodu skutecznego udzielenia przez Ciebie zgody.


Podstawą prawną pierwszego odczytu i/lub przechowywania danych w przypadku dodatkowych plików cookie jest Twoja zgoda udzielona zgodnie z § 25 ust. 1 TTDSG (niemiecka Ustawa o ochronie danych telekomunikacyjnych i telemedialnych). Dalsze przetwarzanie danych (np. w celu analizy i oceny zachowań użytkownika) odbywa się na podstawie Twojej zgody udzielonej zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO. Zgody wyrażone przez użytkownika za pomocą zarządzania plikami cookie dotyczą zarówno TTDSG, jak i DSGVO.
 

3.    Prawo do sprzeciwu i możliwość usunięcia
Gdy odwiedzasz naszą stronę internetową, zostajesz poinformowany o używaniu plików cookie i odsyłamy Cię do niniejszego oświadczenia o ochronie danych. W ten sposób uzyskujesz możliwość sprzeciwienia się używaniu plików cookie (część F.I) lub cofnięcia udzielonej wcześniej zgody (część F.II).


Udzieloną wcześniej zgodę możesz o każdej porze wycofać pocztą elektoniczną wysyłając odwołanie na adres dataprotection[at]toll4europe.eu bezpłatnie i ze skutkiem na przyszłość.
 

Jako użytkownik możesz również za pomocą odpowiednich ustawień technicznych samodzielnie decydować o tym, czy i w jaki sposób pliki cookie są używane lub zapisywane przez Twoją przeglądarkę. Możesz skonfigurować swoją przeglądarkę tak, aby na Twoim komputerze nie były zapisywane żadne pliki cookie lub aby zawsze pojawiała się odpowiednia wiadomość przed wprowadzeniem nowego pliku cookie. Możesz samodzielnie usunąć pliki cookie, które zostały już utworzone lub też spowodować ich automatyczne usuwanie przez przeglądarkę. W przypadku całkowitego zdezaktywowania plików cookie, może się okazać, że nie będzie możliwe korzystanie ze wszystkich funkcji naszej strony internetowej.


III.    Usługa analizy internetowej Piwik PRO 

W dążeniu do zapewnienia dostosowanego do potrzeb i wymogu ciągłej optymalizacji kształtowania naszej strony internetowej oraz dostosowania się do warunków technicznych po stronie naszych użytkowników, posługujemy się Piwik Pro (Piwik PRO GmbH, Kürfürstendamm 21, 10719 Berlin, Niemcy) do celów tzw. analizy internetowej. To narzędzie gromadzi informacje np. o zachowaniu użytkowników naszych stron internetowych, a także szczegóły techniczne, takie jak wskaźnik korzystania z nowych technologii i zasięg naszych ofert. W tym celu Piwik wykorzystuje m.in. pliki cookie, odczytuje/zapisuje odpowiednie dane na Twoim urządzeniu końcowym i ewentualnie tworzy profile użytkowników lub przydziela użytkownikom odpowiednie identyfikatory.  


W razie potrzeby informacje te są przekazywane podmiotom trzecim, jeśli jest to wymagane prawem lub jeśli podmioty trzecie przetwarzają te dane na nasze zlecenie. W razie potrzeby Piwik łączy również dane z innych własnych źródeł z Twoimi danymi.


Podstawę prawną po temu stanowi zgoda udzielona przez Ciebie zgodnie z przepisami TTDSG oraz DSGVO (por. Część C.II.2).

IV.    Google reCaptcha

Na naszej stronie internetowej używamy Google reCaptcha (reCaptcha). Dostawcą jest Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia (spółka macierzysta: Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, „Google”).


Celem reCaptcha jest sprawdzenie, czy wprowadzanie danych na naszej stronie internetowej (np. w formularzu kontaktowym) odbywa się przez człowieka, czy przez zautomatyzowany program. W tym celu reCaptcha analizuje zachowanie osoby odwiedzającej naszą stronę internetową na podstawie różnych cech. Analiza ta rozpoczyna się automatycznie, gdy tylko odwiedzający stronę wejdzie na stronę. W celu analizy reCaptcha ocenia różne informacje (np. adres IP, długość obecności osoby odwiedzającej na stronie internatowej lub ruchy myszki użytkownika). Dane zebrane w toku analizy są przekazywane do Google.


reCaptcha wykorzystuje między innymi Javascript oraz ETags, które razem mogą umożliwić śledzenie Twoich danych i działań w Internecie. Wynika to w szczególności z właściwości ETag, które są regularnie uważane za technicznie niezbędne. ETags służą do ograniczenia ruchu danych, umożliwiając serwerowi sieciowemu rozpoznanie, czy elementy strony internetowej zostały już załadowane przez przeglądarkę, z której korzystasz i w takim wypadku można je pobrać z pamięci podręcznej Twojego urządzenia końcowego/przeglądarki zamiast z Internetu.


Jeśli chcesz w dalekim stopniu uniemożliwić przesyłanie danych przez Google, należy zdeaktywować obsługę JavaScript w swej przeglądarce. Aby zapobiec przyporządkowywaniu przez ETag, musisz po każdej wizycie na stronie internetowej opróżnić pamięć podręczną przeglądarki. Należy jednak pamiętać o tym, że za każdym razem, gdy odwiedzasz stronę internetową, elementy tej strony internetowej muszą zostać ponownie załadowane, co wydłuża czas ładowania i - w przypadku korzystania z urządzeń mobilnych – zwiększa zużycie wolumenu danych. W zależności od integracji reCaptcha, Google może również uplasować pliki cookie lub sprawdzić, czy masz już inne pliki cookie Google i ich używasz.


Ponadto reCaptcha przetwarza m.in. następujące dane:

 • wszystkie pliki cookie uplasowane przez Google w ciągu ostatnich 6 miesięcy,
 • ile kliknięć myszką wykonujesz na ekranie/ekranie dotykowym,
 • informacje CSS strony internetowej,
 • data/godzina użycia,
 • język przeglądarki,
 • przyłącza zainstalowane w przeglądarce,
 • obiekty Javascript.

Więcej informacji na temat Google reCaptcha i przepisów Google w zakresie ochrony danych można znaleźć pod następującymi linkami: www.google.com/intl/de/policies/privacy/ oraz https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html.


Podstawą prawną pierwszego odczytu i/lub przechowywania danych jest § 25 ust. 2 nr 2 TTDSG, ponieważ przetwarzanie danych jest absolutnie konieczne, abyśmy mogli umożliwiać bezpiecznie i prawidłowe korzystanie z naszej strony internetowej zgodnie z jednoznacznym życzeniem użytkownika. Dalsze podstawy prawne odnośnie automatycznie przesyłanych danych (w szczególności o charakterze technicznym) zawiera Art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f DSGVO (por. z częścią B.II.6); nasz uzasadniony interes polega na bezpiecznym i prawodłowym udostępnieniu naszej strony internetowej) oraz Art. 6 ust. 1 lit. c DSGVO w związku z Art. 32 DSGVO, a to w celu wypełnienia  ustawowych zobowiązań w zakresie zabezpieczenia naszej strony internatowej oraz Twoich danych.


Przetwarzamy Twoje dane również podczas korzystania z reCaptcha w celu ochrony naszych uzasadnionych interesów, Art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO; naszym uzasadnionym interesem jest ochrona ofert internetowych przed nadużyciami w formie zautomatyzowanego szpiegowania oraz przed spamami.
 

V.    YouTube

Filmy wideo z YouTube są zintegrowane z naszą stroną internetową, aby móc w przejrzysty sposób zaprezentować odbiorcom nasze usługi. Odtwarzane filmy są dostępne za pośrednictwem samego YouTube (http://www.YouTube.com), będącego usługą świadczoną przez Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland (spółka-córka firmy Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; dalej „Google”). Stosujemy przy tym „rozszerzony tryb ochrony danych”, ażeby żadne dane o Tobie jako użytkowniku nie były przesyłane do YouTube gdy nie odtwarzasz filmów. Te dane są natomiast przesyłane do YouTube dopiero podczas odtwarzania filmów. Na ten transfer danych nie mamy wpływu.


Do YouTube przesyłane są dane, o których była już mowa w części C.I.1. Jeśli masz konto użytkownika na YouTube lub w Google i jesteś zalogowany także podczas odwiedzania naszej strony internetowej, dane te zostaną również przypisane do Twojego konta użytkownika. Temu przyporządkowaniu możesz zapobiec wylogowując się z YouTube i / lub Google przed odtworzeniem wideo.


Google wykorzystuje wyżej wymienione informacje do analizy korzystania z witryny, sporządzania raportów dotyczących aktywności na stronie oraz świadczenia innych usług związanych z aktywnością na danej stronie i korzystaniem z Internetu, czyniąc to w celach badania rynku i kształtowania tych stron w oparciu o oczekiwania użytkowników. W razie potrzeby informacje te są przekazywane podmiotom trzecim, jeśli jest to wymagane przez prawo lub jeśli podmioty trzecie przetwarzają te dane na zlecenie. W razie potrzeby Google łączy również dane z innych własnych źródeł z Twoimi danymi.


Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu kształtowania naszej strony internetowej zgodnie z faktycznym popytem, czyniąc to w oparciu o następującą podstawę prawną:

 • Twoja zgoda udzielona zgodnie z § 25 ust. 1 TTDSG w odniesieniu do pierwszego zapisu i odczytu danych; jak również 
 • Twoja zgoda udzielona zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO na dalsze przetwarzanie danych (np. udostępnianie funkcji).

Masz prawo do odwołania udzielonej nam oraz Google zgody na takie korzystanie z danych. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o jego celu i zakresie, a także o swoich prawach i możliwościach technicznych ustawień w zakresie pozyskiwania danych, możesz zapoznać się z oświadczeniem o ochronie danych Google: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy.


Na koniec chcielibyśmy zwrócić uwagę na to, że razem z Google jesteśmy wspólnie odpowiedzialni za przetwarzanie danych (Art. 26 DSGVO). Pozyskiwanie danych na stronie internetowej jest początkowo dokonywane przez nas. Strona internetowa przesyła następnie zebrane dane do Google za pomocą odpowiedniego narzędzia. Po przesłaniu danych wyłączna odpowiedzialność za dalsze przetwarzanie spoczywa na Google.


Zawarliśmy z Google umowę, zgodnie z którą możesz wykonywać swoje prawa jako osoba, której dotyczą odnośne dane, zarówno wobec nas jak i wobec Google zgodnie z powyższą kolejnością przetwarzania. Jeśli dochodzenie Twoich praw dotyczyć będzie operacji przetwarzania danych, za którą odpowiada drugi współodpowiedzialny podmiot, wówczas to jemu przekażemy Twoje żądanie, co zabezpieczy Twoje prawa.
 

VI.    Lokalna integracja Google Web Fonts

Ta strona korzysta z tak zwanych czcionek internetowych (Web Fonts) udostępnianych przez Google (Google LLC 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA) w celu jednolitego wyświetlania pisma na urządzeniach końcowych. Zintegrowaliśmy dostarczane przez Google rodzaje pisma lokalnie, tj. tylko za pośrednictwem naszych serwerów internetowych, a nie za pośrednictwem serwerów Google. Gdy użytkownicy uzyskują dostęp do naszej strony internetowej, żadne adresy IP nie są przesyłane do Google, nie ma też połączenia z serwerami Google, a tym samym nie zachodzi żadne przesyłanie danych ani ich przechowywanie przez Google.


Google Web Fonts są używane w interesie jednolitej i atrakcyjnej prezentacji naszej oferty online. Stanowi to nasz uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO.

Jeśli Twoja przeglądarka nie obsługuje pisma z Google Web Fonts, Twój komputer użyje swej standardowej czcionki.
 

VII.    Media społecznościowe

Na podstawie Art. 6 ust.1 zdanie 1 lit. a DSGVO używamy na naszej stronie internetowej linków do sieci społecznościowych, takich jak np. YouTube, Xing i LinkedIn. W ten sposób staramy się o to, aby nasza firma była lepiej znana również w tych sieciach, a nasi klienci zyskali możliwość odwiedzania naszych profili, informowania się o nas oraz interakcji z nami także w tych sieciach społecznościowych. 


1. Xing
Na naszych stronach zintegrowane są funkcje i usługi sieci społecznościowej „Xing”. Są one oferowane przez XING AG, Gänsemarkt 43, 20354 Hamburg.

a) Przetwarzanie danych i zakres odpowiedzialności
Dane są przetwarzane, gdy tylko uzyskasz dostęp do naszego profilu na Xing za pośrednictwem odpowiedniego linku na naszej stronie internetowej, oznaczonego symbolem Xing. Po uzyskaniu dostępu do naszego profilu na Xing, sieć społecznościowa Xing może przetwarzać dane przechowywane w plikach cookie i ewentualnie rejestrować dane pochodzące z naszej strony internetowej i przesyłane do Xing.

Gdy odwiedzasz nasz profil, Xing przetwarza jednak głównie dane dotyczące tego, w jaki sposób i czy wchodziłeś w interakcję z naszym profilem (np. posty, postępowanie za wskazaniami itp.).


Jeśli również Ty jesteś członkiem sieci społecznościowej Xing, wówczas Xing przetwarza wprowadzone przez Ciebie dane (np. funkcja, kraj, branża, staż pracy, wielkość firmy i status zatrudnienia), tworzy analizy i statystyki, a następnie udostępnia je nam w formie zbiorczej. Xing korzysta przy tym także z innych usług analitycznych (np. Adobe Digital Analytics, Google Analytics itp.). Takie zagregowane dla naszych celów dane nie zawierają żadnych odniesień do konkretnych osób.


Za opisane powyżej przetwarzanie danych ponosimy odpowiedzialność wspólnie z Xing (Art. 26 DSGVO). Obowiązki i prawa w zakresie przetwarzania danych przejrzyście uregulowaliśmy w umowie z Xing.


Xing jako pierwszy wykonuje czynności związane z Twoimi prawami jako osoby, której dotyczą odnośne dane (por.: część F), w przypadku gdy zechcesz z tych praw skorzystać. Możesz to łatwo zrobić za pomocą ustawień swojego profilu na Xing lub poprzez bezpośredni kontakt z Xing. Możesz również skontaktować się z nami w sprawie Twych praw jako osoby, której dane dotyczą. Zwracamy jednak uwagę, że ze względu na brak wglądu w konkretne przetwarzanie danych zazwyczaj przekażemy Twoją prośbę do Xing.


Późniejsze przetwarzanie danych (np. wykorzystanie zagregowanych statystyk i analiz), wykonujemy we własnym zakresie i na własną odpowiedziałność. Jesteśmy również odpowiedzialni za wykorzystanie i dalsze przetwarzanie Twoich osobistych i publicznie widocznych interakcji na naszej stronie profilowej (np. polubienia, posty, udostępnianie wpisów itp.), a także za każdy kontakt z nami.


Jeśli jesteś zalogowany na Xing, wówczas Xing może przyporządkować wizytę do Twojego konta Xing. Cel i zakres pozyskiwania danych oraz dalszego przetwarzania i wykorzystywania danych przez Xing, a także przysługujące Ci związane z nimi prawa i opcje ustawień w celu ochrony prywatności znajdziesz w informacjach Xing o ochronie danych pod adresem https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung.


Więcej informacji znajdziesz w oświadczeniu o ochronie danych firmy Xing, które zawiera również informacje na temat możliwości dezaktywacji określonych procesów przetwarzania pozyskiwanych ze śledzenia danych: https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung/druckversion.


b) Cel i podstawa prawna
Prowadzimy nasz profil na Xing, aby odpowiednio prezentować nasze usługi i móc im zapewnić odpowiedni zasięg oraz zapewnić Tobie możliwość odwiedzania naszych profili, informowania się o nas oraz interakcji z nami także w tej sieci społecznościowej.


Usługi analityczne Xing służą do tworzenia zagregowanych statystyk na nasze potrzeby. Pozwala nam to lepiej zrozumieć odwiedzających nasze strony i naszych klientów oraz doskonalić naszą ofertę. Na tej podstawie możemy również kształtować naszą reklamę (która nie ma osobistych odniesień) kierowaną do określonych grup docelowych.

Przetwarzanie tych danych opieramy na Twojej zgodzie (wyrażonej wobec Xing) (Art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. a DSGVO).


O ile prowadzimy komunikację z Tobą na naszą odpowiedzialność, wówczas przetwarzanie danych służy udzielaniu odpowiedzi na zapytania, a także przygotowaniu zawarcia umowy i ewentualnie również do realizacji umowy (Art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. b DSGVO), podobnie jak i w innych przypadkach nawiązania kontaktu (por. z częścią C.VIII). Pozostały zakres korzystania wynika z uzasadnionych interesów (Art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f DSGVO), związanych z potrzebą ukierunkowanego doskonalenia naszych ofert i usług dla określonych grup. Proszę przy tym pamiętać o przysługującym użytkownikowi prawie do sprzeciwienia się przetwarzaniu danych osobowych, którego dokonujemy w naszym uzasadnionym interesai (por. z częścią F.I.1).
 
c)  Okres przechowywania
Przechowywanie danych osobowych, dokonywane przez nas w przypadku zaistnienia kontaktu, odbywa się na ogólnie przyjętych zasadach (por. z częścią B.III).


Okres przechowywania danych przetwarzanych przez Xing można znaleźć w wytycznych Xing w zakresie ochrony danych (por. link powyżej).

2. LinkedIn

Prowadzimy własny profil na LinkedIn (LinkedIn Ireland Limited, 77 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, Irlandia) do którego można uzyskać dostęp za pośrednictwem linku na naszej stronie internetowej.


a) Przetwarzanie danych i zakres odpowiedzialności
Dane są przetwarzane, gdy tylko uzyskasz dostęp do naszego profilu na LinkedIn za pośrednictwem odpowiedniego linku na naszej stronie internetowej, oznaczonego symbolem LinkedIn. Po uzyskaniu dostępu do naszego profilu na LinkedIn, Linkedin przetwarza dane przechowywane w plikach cookie i ewentualnie rejestruje dane logowania pochodzące z naszej witryny i przesyłane do LinkedIn.


Gdy odwiedzasz nasz profil, LinkedIn przetwarza jednak głównie dane o tym, w jaki sposób i czy wchodziłeś w interakcję z naszym profilem (np. posty, postępowanie za wskazaniami itp.).


Jeśli również Ty jesteś członkiem sieci społecznościowej LinkedIn, wówczas LinkedIn przetwarza podane przez Ciebie dane (np. funkcja, kraj, branża, staż pracy, wielkość firmy i status zatrudnienia), tworzy analizy i statystyki, a następnie udostępnia je nam w formie zbiorczej. Te zagregowane dane nie wykazują żadnych osobistych odniesień. LinkedIn nazywa to „Page Insights” (wgląd w strony). Więcej informacji na ten temat znajdziesz pod adresem (https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/4499/linkedin-page-analytics-overview?lang=en).


Wspólnie z LinkedIn jesteśmy odpowiedzialni za opisany powyżej tryb przetwarzania danych „Page Insights” (Art. 26 DSGVO). Obowiązki i prawa w zakresie przetwarzania danych przejrzyście określiliśmy w umowie z LinkedIn („Page Insights Joint Controller Addendum”), która jest dostępna pod adresem https://legal.linkedin.com/pages-joint-controller-addendum.


Wynika z niej, że LinkedIn jako pierwszy wykonuje czynności związane z Twoimi prawami jako osoby, której dotyczą odnośne dane (por.: część F), na ile zechcesz z tych praw skorzystać. Możesz to łatwo zrobić za pomocą ustawień swojego profilu na LinkedIn lub poprzez bezpośredni kontakt z LinkedIn. Możesz również skontaktować się z nami w sprawie swoich praw jako osoby, której dane dotyczą. Zwracamy jednak uwagę na to, że ze względu na brak wglądu w konkretne przetwarzanie danych zazwyczaj przekażemy Twoją prośbę do LinkedIn.


Następujące po „Page Insights” przetwarzanie danych (tj. wykorzystanie zagregowanych statystyk i analiz) wykonujemy we własnym zakresie. Jesteśmy również odpowiedzialni za wykorzystanie i dalsze przetwarzanie Twoich osobistych i publicznie widocznych interakcji na naszej stronie profilowej (np. polubienia, posty, udostępnianie wpisów itp.), a także za każdy kontakt z nami.


b) Cel i podstawa prawna
Prowadzimy nasz profil na LinkedIn, aby odpowiednio prezentować nasze usługi i móc zapewnić im odpowiedni zasięg oraz zapewnić Tobie mośliwość odwiedzania naszych profili, informowania się o nas oraz interakcji z nami także w tej sieci społecznościowej.


Usługi analityczne wykonywane przez „Page Insights” służą do tworzenia zagregowanych statystyk na nasze potrzeby. Pozwala nam to lepiej zrozumieć odwiedzających nasze strony i naszych klientów oraz doskonalić naszą ofertę. Na tej podstawie możemy również kształtować naszą reklamę (która nie ma osobistych odniesień) kierowaną do określonych grup docelowych.


Przetwarzanie tych danych opieramy na Twojej zgodzie (wyrażonej wobec LinkedIn) (Art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. a DSGVO).


O ile prowadzimy komunikację z Tobą na naszą odpowiedzialność, wówczas przetwarzanie danych służy udzieleniu odpowiedzi na zapytania, a także przygotowaniu zawarcia umowy i ewentualnie także realizacji umowy (Art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. b DSGVO), podobnie jak w innych przypadkach nawiązania kontaktu (por. z częścią C.VIII). Pozostały zakres korzystania wynika z uzasadnionych interesów (Art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f DSGVO), wynikających z potrzeby ukierunkowanego doskonalenia naszych ofert i usług. Proszę pamiętać o przysługującym użytkownikowi prawie do sprzeciwienia się przetwarzaniu danych osobowych, które opieramy na naszych uzasadnionych interesach (por. z częścią F.I.1).
 
c) Okres przechowywania
Przechowywanie danych osobowych, dokonywane przez nas w przypadku zaistnienia kontaktu, odbywa się na ogólnie przyjętych zasadach (por. z częścią B.III).


Okres przechowywania danych przetwarzanych przez LinkedIn można znaleźć w wytycznych LinkedIn dotyczących ochrony danych (por. link powyżej).


VIII.    Formularz kontaktowy i kontakt e-mail

Oferujemy na naszej stronie internetowej nawiązanie kontaktu z nami za pośrednictwem naszego formularza kontaktowego. W każdym przypadku skontaktowania się z nami zostaną zapisane adres IP użytkownika oraz data i godzina wysłania wiadomości. Pozyskujemy i przechowujemy następujące dane osobowe jako informacje obowiązkowe (oznaczenie "*" wskazuje na pole obowiązkowe):

 • Sprawa
 • Nazwisko
 • Adres E-Mail
 • Numer telefonu
 • Użytkownik Toll4Europe OBU (tak/nie)
 • Twój partner dystrybucyjny OBU
 • Twoje przedsiębiorstwo
 • Liczba samochodów ciężarowych
 • Wiadomość

Jeśli zdecydujesz się skontaktować z nami za pośrednictwem adresu e-mail podanego na naszej stronie internetowej, zapiszemy Twój adres e-mail oraz inne przesłane przez Ciebie dane jako przekazane dobrowolnie. Zostaną one przekazane podmiotom trzecim tylko wtedy, gdy będzie to konieczne do załatwienia Twojej sprawy lub prośby.


1.    Cel i podstawa prawna
Wyżej wymienione dane przetwarzamy w celu opracowania/załatwienia Twojego zapytania. Inne dane są przetwarzane wyłącznie ze względów technicznych lub ze względów bezpieczeństwa (np. zapobieganie nadużyciom i zapewnienie bezpieczeństwa naszego systemu). Podstawą prawną są po temu Art. 6 ust.1 zdanie 1 lit. a DSGVO (wyrażenie zgody), Art. 6 ust.1 zd.1 lit.b DSGVO (realizacja umowy lub działania przedumowne) oraz, w odniesieniu do tego ostatniego celu, Art.6 ust.1 zd.1 lit. f DSGVO, a to z tego względu, że mamy uzasadniony interes w utrzymaniu integralności naszej strony internetowej.


2.    Czas trwania okresów przechowywania i terminyusuwania
Wszystkie wyżej wymienione dane zostaną usunięte, gdy tylko przetworzymy je w celu załatwieniaTwojej prośby i dalsze wyjaśnienia nie będą już potrzebne. Usunięcie następuje z zastrzeżeniem wszelkich obowiązków i praw wskazanych w punkcie B.III.


3.    Możliwość sprzeciwu i usunięcia
Po skontaktowaniu się z nami możesz w dowolnym momencie wycofać swoje zapytanie i sprzeciwić się dalszemu przetwarzaniu danych. Ponadto w określonych okolicznościach możesz mieć prawo do założenia sprzeciwu zgodnie z Art. 21 DSGVO (patrz punkt E.I.1).


D.    Przetwarzanie danych przy korzystaniu z naszej aplikacji

W tej części informujemy, jakie operacje przetwarzania danych osobowych mają miejsce podczas korzystania z naszej aplikacji.


I. Pliki dziennika/udostępnienie techniczne
W celu prawidłowego udostępniania i korzystania z naszej aplikacji przetwarzamy między innymi dane wymagane ze względów technicznych. W tym zakresie zapisy dotyczące przetwarzania danych na naszych stronach internetowych dla celów plików dziennika (włącznie z zapisami dotyczącymi podstaw prawnych, por. część C.I.) znajdują odpowiednio zastosowanie do naszej aplikacji.


II. Skomunikowanie z jednostką pokładową OBU
Istnieje możliwość skomunikowania urządzenia pokładowego („OBU”) Twojego pojazdu z naszą aplikacją przez Bluetooth. Połączenie przez Bluetooth umożliwia przeglądanie własnych danych pojazdu oraz danych OBU, a także usług w zakresie opłat za korzystanie z dróg i rezerwacji takich usług (duplikacja danych z OBU). Zasadniczo z aplikacji można korzystać również bez skomunikowania z OBU, jednakże wtedy dostępne są tylko ogólne informacje (np.: instrukcja obsługi, FAQ (najważniejsze pytania), kontakt itp.), ale bez usług samego OBU. W celu świadczenia usług OBU przetwarzane są w szczególności dane sprzęgające Bluetooth oraz inne dane techniczne dotyczące udostępniania aplikacji i jej usług (patrz części D.I oraz C.I.). Dalsze informacje, dotyczące danego użytkownika (np. nazwisko), nie są przetwarzane w aplikacji.

Podstawą prawną pierwszego odczytu i/lub zapisania jest § 25 ust. 2 TTDSG, ponieważ odczyt oraz/lub zapis danych jest technicznie niezbędny do realizacji funkcji (usług OBU), o które użytkownik jednoznacznie się zwrócił przez wykonanie połączenia przez Bluetooth . Dalsze przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zawartej z Tobą umowy o korzystanie z aplikacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO oraz naszych uzasadnionych interesów zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f D,.SGVO, aby móc zapewnić prawidłowe udostępienie zamówionych usług.
 

E.    Kontrakty

Jeśli jesteś naszym partnerem związanym z nami umową, to prosimy pamiętać o tym, że również do przetwarzania danych w umowach odnoszą się nasze Ogólne Informacje, wskazane w części B. Poniższe informacje podajemy w charakterze uzupełnienia do naszych Ogólnych Warunków Handlowych i naszych Ogólnych Informacji zawartych w części B. W przypadku dalszych pytań prosimy o kontakt, korzystając z danych kontaktowych podanych w części B.I.1 lub B.I.2.


I.    Cel i podstawa prawna

Pozyskując dane osobowe w związku z zawarciem i wykonywaniem umowy, dążymy do tego, aby móc wypełnić nasze zobowiązania wynikające z umowy o korzystanie z naszego systemu poboru opłat drogowych.


Należą do nich na przykład rejestracja w systemie pobierania opłat drogowych i proces pobierania opłat drogowych. Jest to również przetwarzanie danych w celu analizy błędów i zakłóceń, wykrywania nadużyć i zapewnienia bezpieczeństwa IT. Niepodanie przez Ciebie wymaganych danych może skutkować brakiem możliwości zawarcia i/lub realizacji umowy. Do danych obowiązkowych zaliczają się np. dane bazowe, dane dotyczące płatności oraz takie dane, które są nam potrzebne do skonfigurowania i obsługi „urządzenia pokładowego OBU” (np. numer rejestracyjny ciężarówki, miejsce i czas korzystania z dróg płatnych).


Dane wykorzystujemy również do pieczy nad Tobą jako klientem oraz do celów statystycznych i badania opinii. Jest to konieczne, aby stale ulepszać nasze produkty i usługi oraz dostosowywać je do potrzeb naszych klientów. Reklamę bezpośrednią emitujemy tylko wtedy, gdy wyraziłeś na to zgodę lub jeśli istnieje po temu inna podstawa prawna zgodnie z prawem unijnym stosowanym w państwach członkowskich.


Jeżeli udzieliłeś swej zgody, wówczas podstawę prawną dla wyżej wymienionego przetwarzania danych stanowi Art. 6 ust.1 zd. 1 lit. a DSGVO, a jeżeli jest to konieczne do wykonania umowy i czynności przedumownych jest to Art. 6 ust.1 zd.1 lit. b DSGVO. We wszystkich innych wyżej wymienionych przypadkach podstawą jest Art.6 ust.1 zd.1 lit. f DSGVO (realizacja uzasadnionego interesu), przy czym nasz prawnie uzasadniony interes polega na sprzedaży i ciągłym doskonaleniu naszych produktów i usług oraz ich dostosowywaniu do potrzeb naszych klientów.


II.    Udostępnianie danych podmiotom trzecim

W związku z realizacją naszych usług poboru opłat drogowych współpracujemy z partnerami, którzy wspierają nas w tym zadaniu. Są to w szczególności tak zwani operatorzy serwisu działający w poszczególnych obszarach/strefach poboru opłat, w których opłata za przejazd jest ustalana lub pobierana za pomocą tzw. „Dedykowanej technologii komunikacji krótkiego zasięgu” (DSRC). Gwarantują oni dostęp do naszej usługi na wspomnianych obszarach poboru opłat drogowych.


Współpracujemy również z partnerami dystrybucyjnymi korzystającymi z naszych usług. Należy do nich w szczególności związany z Tobą umową dostawca usługi opłat drogowych, który rejestruje Cię u nas i udostępnia urządzenie OBU.


W ramach tej współpracy może być konieczne częściowe ujawnienie Twoich danych osobowych, jeśli jest to potrzebne w celu umożliwienia Ci dostępu do żądanych przez Ciebie obszarów/stref poboru opłat drogowych oraz do świadczenia usług i realizacji odpowiednich płatności. Wszystkie zaangażowane w te czynności podmioty są samodzielnie odpowiedzialne w zakresie wykonywanych przez siebie operacji przetwarzania.


W odniesieniu do innych odbiorców danych prosimy o zapoznanie się z naszymi informacjami podanymi w części B.IV.


III.    Czas przechowywania i termin usuwania

Dane, które pozyskujemy sami lub ewentualnie otrzymujemy od partnerów dystrybucyjnych (np. od Twojego uslugodawcy usługi opłat drogowych) przechowujemy zgodnie z informacjami podanymi w części B.III.


IV.    Możliwość zgłoszenia sprzeciwu i usunięcia danych

W szczególności przysługuje Ci prawo do cofnięcia zgody na pozyskiwanie i dalsze przetwarzanie danych na podstawie udzielonej wcześniej zgody (por. część F.II). Przetwarzanie danych niezbędnych do realizacji umowy lub wdrożenia czynności przedumownych nie jest objęte prawem do sprzeciwu. Możesz natomiast sprzeciwić się przetwarzaniu danych pozyskanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu na warunkach określonych w części F.I.1.


W odniesieniu do naszej bezpośredniej reklamy wskazujemy na przysługujące Ci prawo do odwołania zgody (jeśli wyraziłeś ją wcześniej) zgodnie z częścią F.II oraz na prawo do sprzeciwu zgodnie z częścią F.I.2.


W pozostałym zakresie przysługują Tobie jako osobie, której dotyczą dane, prawa o jakich mowa jest w części F.
 


F.    Twoje prawa jako osoby, której dotyczą dane

Jeśli jesteś objęty przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych, przysługują Ci w określonych warunkach opisane poniżej prawa. Chcąc skorzystać z tych praw należy skontaktować się z nami pod adresem dataprotection[at]toll4europe.eu.


I.    Prawo do sprzeciwu (Art. 21 DSGVO)

W przypadku przetwarzania danych w zdefiniowanych celach przysługuje Ci prawo do sprzeciwu zgodnie z Art. 21 DSGVO. Jeśli zamierzasz wnieść taki sprzeciw prosimy o kontakt z nami lub z naszym pełnomocnikiem ds. ochrony danych, korzystając z podanych danych kontaktowych. Nie poniesiesz z tego tytułu żadnych dalszych kosztów poza kosztem połączenia, wyliczonym zgodnie z podstawowymi taryfami Twojego operatora telekomunikacyjnego. Prawo do sprzeciwu przysługuje Ci w następujących przypadkach:


1.    Przetwarzanie danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (Art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f, Art. 21 ust. 1 DSGVO)
Jeżeli Twoje dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji uzasadnionego interesu (Art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f DSGVO), możesz w dowolnym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych osobowych z przyczyn wynikających z Twojej szczególnej sytuacji. Jeśli wyrazisz sprzeciw zaprzestaniemy przetwarzania Twoich danych osobowych, chyba że będziemy w stanie wykazać uzasadnione prawnie obligatoryjne powody przetwarzania, które przeważać będą nad Twoimi interesami, prawami i wolnościami jako osoby, której dane dotyczą, lub jeżeli przetwarzanie służy dochodzeniu, wykonywaniu lub obronie roszczeń prawnych.


2.    Przetwarzanie do celów reklamy bezpośredniej (Art. 21 ust. 2 DSGVO, § 7 ust. 3 UWG [niemiecka ustawa o zwalczaniu nielegalnej konkurencji])
O ile przetwarzamy dane w celu udostępniania reklamy bezpośredniej i/lub związanego z nią profilowania, możesz w dowolnym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu dotyczących Ciebie danych osobowych w celu takiej reklamy i/lub profilowania. W przypadku wniesienia sprzeciwu powstrzymamy się od wszelkiego dalszego przetwarzania Twoich danych w celach reklamy bezpośredniej i/lub profilowania.


3.    Przetwarzanie w celu wykonania zadania leżącego w interesie publicznym lub w celu sprawowania władzy publicznej (Art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. e, Art. 21 ust. 1 DSGVO)
Jeżeli dane osobowe są przetwarzane w celu wykonywania zadań leżących w interesie publicznym lub w celu sprawowania władzy publicznej (Art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. e DSGVO), możesz z przyczyn wynikających z Twojej szczególnej sytuacji w dowolnym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu dotyczących Ciebie danych osobowych. Jeśli wyrazisz sprzeciw, nie będziemy już przetwarzać Twoich danych osobowych, chyba że będziemy w stanie wykazać miepodważalne i uzasadnione prawnie powody przetwarzania, które przeważają nad Twoimi interesami, prawami i wolnościami jako osoby, której dane dotyczą, lub jeżeli przetwarzanie służy dochodzeniu, wykonywaniu lub obronie roszczeń prawnych.


4.    Przetwarzanie do celów badań naukowych lub historycznych względnie do celów statystycznych (Art. 21 ust. 6 DSDVO)
Jeżeli dane osobowe są przetwarzane do celów badań naukowych lub historycznych względnie do celów statystycznych zgodnie z Art. 89 ust. 1 DSGVO, masz prawo sprzeciwić się przetwarzaniu dotyczących Ciebie danych osobowych z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, chyba że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania leżącego w interesie publicznym. 


II.    Prawo do odwołania udzielonej zgody (Art. 7 ust. 3 DSGVO)

W przypadku udzielenia zgody możesz zgodę tę w dowolnym momencie odwołać ze skutkiem na przyszłość – w całości lub częściowo – korzystając z naszych danych kontaktowych i bez ponoszenia kosztów. Cofnięcie zgody w tym trybie nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych objętych wymogiem zgody do momentu cofnięcia tejże zgody.


III.    Prawo do informacji (Art. 15 DSGVO)
Masz prawo zażądać informacji o przetwarzanych przez nas Twoich danych osobowych. Niniejsze prawo do informacji obejmuje

 • cele przetwarzania; 

 • kategorie danych osobowych, które są przez nas przetwarzane;

 • kategorie odbiorców, którym Twoje dane zostały lub zostaną udostępnione;

 • w przypadku przekazywania danych osobowych do tzw. „krajów trzecich” (por. część B.V) nie objętych zakresem obowiązywania DSGVO, czy i w jaki sposób zapewniamy odpowiedni poziom ochrony za pomocą współmiernych gwarancji (Art. 45, 46 DSGVO) u odbiorcy danych w kraju trzecim;

 • planowany okres przechowywania danych, na ile możemy to ocenić. Jeżeli ostateczna ocena i określenie okresu przechowywania nie są w danym momencie jeszcze możliwe, udzielimy przynajmniej informacji o kryteriach określających okres przechowywania danych (np. terminy przedawnienia, ustawowe okresy przechowywania, patrz również część B.III);

 • prawo do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych (szczegóły poniżej);

 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego;

 • pochodzenie danych, jeżeli nie zostały one pozyskane przez nas;

 • istnienie zautomatyzowanej decyzji odnośnie danego indywidualnego przypadku w rozumieniu Art. 22 DSGVO, w tym także odnośnie profilowania, co obejmuje również szczegóły dotyczące kryteriów decyzyjnych (tj. zastosowanej logiki) przy wygenerowaniu zautomatyzowanej decyzji oraz jej skutków i zakresu w stosunku do osoby, której dane dotyczą.

Masz prawo zażądać kopii przetwarzanych przez nas Twoich danych osobowych. Za pierwszą kopię danych nie poniesiesz żadnych kosztów, za kolejne kopie danych pobierzemy współmierną opłatę. Jeśli skorzystasz z tego prawa, z reguły dostarczymy kopię danych w formie elektronicznej (w przypadku braku innych informacji). Czynność ta zostanie wykonana z uwzględnieniem praw i swobód innych osób, na które mogłoby mieć wpływ przekazanie kopii danych.


IV.    Prawo do sprostowania (Art. 16 DSGVO)

Masz prawo zażądać od nas niezwłocznego skorygowania nieprawidłowości w Twoich danych. Możesz również żądać, abyśmy uzupełnili Twoje niekompletne dane osobowe poprzez przekazane przez Ciebie uzupełniające oświadczenia lub komunikaty.


V.    Prawo do usunięcia (Art. 17 DSGVO)
Masz prawo zażądać od nas niezwłocznego usunięcia przechowywanych przez nas Twoich danych osobowych, pod warunkiem, że:

 • cofnąłeś zgodę (por. część B.II.1) na przetwarzanie danych, chyba że istnieje inna podstawa prawna do przetwarzania danych;

 • przechowywanie lub inne przetwarzanie Twoich danych osobowych nie jest już konieczne do celów, dla których były pozyskane i przetwarzane; 

 • wniosłeś sprzeciw przeciwko przetwarzaniu danych zgodnie z Art. 21 DSGVO i niezachodzą nadrzędne uzasadnione powody do dalszego ich przetwarzania; w przypadku reklamy bezpośredniej zgodnie z Art. 21 ust.2 DSGVO usunięcie z powodu sprzeciwu następuje bezwarunkowo;

 • Twoje dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;

 • są to dane dziecka, które zostały pozyskane w związku z usługami w ramach społeczeństwa informacyjnego w rozumieniu Art. 8 ust. 1 DSGVO.

W przypadku upublicznienia przez nas danych osobowych, poinformujemy – w możliwych i dopuszczalnych technicznie ramach – również inne odpowiedzialne podmioty o żądaniu ich usunięcia, włącznie z usunięciem linków, kopii i / lub replikacji.


Wskazane powyżej prawa do usunięcia Twoich danych osobowych nie mają zastosowania, jeżeli ich przetwarzanie jest konieczne 

 • do wykonywania prawa do swobody wypowiedzi i informacji;

 • do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania danych na mocy prawa Unii Europejskiej lub prawa jej państw członkowskich, któremu podlegamy, lub też do wykonania zadania, które leży w interesie publicznym lub realizowane jest w ramach sprawowania powierzonej nam władzy publicznej;

 • ze względu na interes publiczny w obszarze zdrowia publicznego zgodnie z Art. 9 ust. 2 lit. h oraz i DSGVO oraz z Art. 9 ust. 3 DSGVO;

 • do leżących w interesie publicznym celów archiwalnych, celów badań naukowych lub historycznych względnie do celów statystycznych zgodnie z Art. 89 ust. 1 DSGVO, o ile należy się spodziewać, że przysługujące Ci prawo do usunięcia danych uniemożliwi lub poważnie utrudni realizację tychże celów przetwarzania, lub też

 • w celu dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych.

VI.    Prawo do ograniczenia przetwarzania (Art. 18 DSGVO)
Masz prawo zażądać od nas ograniczenia przetwarzanie Twoich danych osobowych (tj. ograniczenia ich przetwarzania tylko do samego przechowywania), jeżeli zachodzi jeden z poniższych przypadków:

 • Podważasz prawidłowość Twoich zarejestrowanych danych osobowych. Na czas dokonywania przez nas kontroli ich poprawności możesz zażądać, aby Twoje dane nie były wykorzystywane do innych celów i w tym rozumieniu podlegały ograniczeniu.

 • Przetwarzanie jest niezgodne z prawem a użytkownik odrzuca usunięcie danych osobowych zgodnie z Art. 17 ust.1 zd.1 lit. d DSGVO i zamiast tego żąda ograniczenia wykorzystania danych osobowych zgodnie z Art. 18 DSGVO.

 • My nie potrzebujemy już Twoich danych osobowych do celów przetwarzania, natomiast Ty potrzebujesz ich w celu dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych. W takim przypadku możesz zażądać ograniczenia przetwarzania wyłącznie do tych celów.

 • Wniosłeś sprzeciw przeciwko przetwarzaniu danych zgodnie z art. 21 ust. 1 DSGVO. Dopóki nie zostało jeszcze ustalone, czy nasze prawnie uzasadnione interesy lub powody przetwarzania przeważają nad Twoimi, możesz od nas zażądać przetwarzania Twoich danych wyłącznie w celu ustalenia stanu faktycznego.

Jeżeli na Twoje żądanie ograniczyliśmy przetwarzanie Twych danych osobowych, możemy i będziemy wykorzystywać te dane – abstrahując od ich przechowywaniem – wyłącznie za Twoją zgodą lub też w celu dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych, w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub też ze względu na ważny interes publiczny Unii Europejskiej lub jej państwa członkowskiego.

Jeśli ograniczenie przetwarzania zostanie zniesione, zostaniesz o tym poinformowany z wyprzedzeniem.


VII.    Prawo do przekazu danych (Art. 20 DSGVO)

Masz prawo otrzymać dotyczące Ciebie dane osobowe, które nam udostępniłeś, w ustrukturyzowanym, powszechnie przyjętym i możliwym do odczytu maszynowego formacie, a także masz prawo przekazać te dane inemu odpowiedziałnemu podmiotowi bez przeszkód z naszej strony, jednakże pod warunkiem, że

 • przetwarzanie ma miejsce na podstawie udzielonej zgody zgodnie z Art. 6 ust. 1 lit. a lub Art. 9 ust. 2 lit. a DSGVO względnie na podstawie zawartej umowy zgodnie z Art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO oraz

 • przetwarzanie dokonywane jest za pomocą zautomatyzowanych procedur.

O ile jest to technicznie możliwe, możesz również zażądać od nas przekazania Twoich danych osobowych bezpośrednio innemu odpowiedzialnemu podmiotowi.

Skorzystanie z prawa do przenoszenia danych nie wpływa na prawo do usunięcia danych (Art. 17 DSGVO). Prawo do przenoszenia danych nie ma jednak zastosowania do przetwarzania, które jest niezbędne do wykonania zadania leżącego w interesie publicznym lub odbywa się w ramach sprawowania powierzonej nam władzy publicznej.

Nie możesz skorzystać z prawa do przenoszenia danych, jeśli miałoby to negatywny wpływ na prawa i swobody innych osób.


VIII.    Prawo do złożenia skargi (Art. 77 DSGVO)
Dane osobowe przetwarzamy zawsze zgodnie z prawem. Jeśli jednak masz powód, by sądzić, że naruszyliśmy obowiązujące przepisy prawa o ochronie danych, możesz w dowolnym momencie zwrócić się do właściwego organu nadzorczego Unii Europejskiej lub jej pańswa członkowskiego i złożyć tam skargę. Obowiązuje właściwość miejscowa organu nadzorczego w miejscu Twego zwykłego pobytu, w Twym miejscu pracy lub miejscu domniemanego naruszenia. Przetwarzanie danych osobowych, dokonywane dla nas jako odpowiedzialnego administratora, jest nadzorowane przez następujący organ nadzoru:

Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht
Promenade 18
91522 Ansbach

Telefon: +49 (0) 981 180093-0
E-Mail: poststelle@lda.bayern.de
Website: www.lda.bayern.de


Pod poniższym linkiem znajdziesz ponadto listę wszystkich organów nadzoru zajmujących się ochroną danych:
https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html


Stan na: 23.02.2023 r.