OŚWIADCZENIE O OCHRONIE DANYCH

Dziękujemy za wywołanie naszego oświadczenia o ochronie danych. Spółka Toll4Europe GmbH jest podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie Twoich danych osobowych w zakresie wymienionych poniżej operacji przetwarzania. Poniżej pragniemy zatem poinformować w szczególności o tym,

 • jak postępujemy z Twoimi danymi osobowymi (punkt B),

 • o jakie operacje przetwarzania chodzi (od części C) oraz

 • jakie prawa przysługują osobie, o której dane chodzi (punkt E).

Informujemy, że niektóre z użytych tu pojęć pochodzą z Rozporządzenia (UE) 679/2016 w sprawie ochrony osób fizycznych przy przetwarzaniu danych osobowych, w sprawie swobodnego przepływu danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. „Ogólne rozporządzenie o ochronie danych”, zwane dalej w skrócie „DSGVO” – odpowiednik polskiego RODO). Większość pojęć jest zdefiniowana w Art. 4 DSGVO.


A.    Nasze dane do kontaktu 


Toll4Europe GmbH
Nymphenburger Str. 3c
80335 Munich
contact[at]toll4europe.eu

Osoby uprawnione do reprezentacji:
Dr. Felix Wex, Mani Deihimi


Pełnomocnik ds. ochrony danych jest ponadto osiągalny pod adresem:
dataprotection[at]toll4europe.eu


 

B.    Podstawowe informacje o naszych operacjach przetwarzania danych  


Niniejszy punkt zawiera podstawowe informacje o tym, jak postępujemy z Twoimi danymi osobowymi. Przedstawione tutaj informacje dotyczą wszystkich operacji przetwarzania danych wykonywanych w ramach naszej właściwości i odpowiedzialności.


O ile możemy podać dalsze szczegóły w kontekście indywidualnie wymienionych w punkcie C operacji przetwarzania danych, wskazujemy je w odpowiednich punktach naszego oświadczenia.


I.    Zgodność z przeznaczeniem
Przetwarzamy Twoje dane osobowe tylko w zakresie, w jakim realizujemy prawnie uzasadnione cele. Co do zasady dane są przetwarzane wyłącznie w celu świadczenia i udostępniania naszych usług, w tym naszych ofert internetowych (np. w celu prowadzenia naszej strony internetowej).  


II.    Podstawy prawne
Przetwarzamy Twoje dane osobowe tylko wtedy, gdy zachodzi co najmniej jedna z następujących podstaw prawnych:


1.    Zgoda (Art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. a DSGVO)
W indywidualnych przypadkach prosimy o wyrażenie zgody na przetwarzanie niektórych danych osobowych we wcześniej określonych i podanych celach zgodnie z Art. 6 ust.1 zd.1 lit. a DSGVO.

Zgodę uzyskujemy z zasady drogą elektroniczną i protokołujemy treść oraz udzielenie zgody. W takim przypadku zgoda jest wyrażona w ramach procedury „opt-in” (działanie potwierdzające poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola) lub, jeśli jest to konieczne do identyfikacji zainteresowanej osoby, w trybie „double opt-in" - (dodatkowe potwierdzenie tożsamości poprzez otrzymanie wiadomości e-mail z linkiem potwierdzającym, w który należy kliknąć). Odmiennej procedury (boty cookie) używamy tylko do plasowania plików cookie.

Wyrażoną zgodę możesz oczywiście cofnąć. Proszę w tym celu zapoznać się z bardziej szczegółowymi informacjami na temat prawa do odstąpienia od umowy w punkcie E.II.


2.    Wykonanie umowy (Art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. b DSGVO)
Wykonując czynności przedumowne lub zawartą umowę, opieramy się na podstawie prawnej Art. 6 ust.1 zd.1 lit. b DSGVO. Dotyczy to na przykład Twoich danych kontaktowych, których potrzebujemy do realizacji umowy i celów komunikacji.


3.    Wypełnienie obowiązku prawnego (Art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. c DSGVO)
Przy przetwarzaniu danych w celu wypełnienia obowiązku prawnego (np. obowiązków wynikających z prawa handlowego lub podatkowego) podstawę prawną stanowi Art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. c DSGVO.


4.    Żywotne interesy (Art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. d DSGVO)
Jeżeli przetwarzania danych osobowych wymagają żywotne interesy osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej, podstawą prawną jest Art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. d DSGVO.


5.    Wykonywanie zadań w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej (Art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. e DSGVO)
W przypadku przetwarzania danych osobowych w celu realizacji zadań leżących w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej odwołujemy się do podstawy prawnej, którą stanowi Art. 6 ust.1 zd.1 lit. e DSGVO.


6.    Ochrona prawnie uzasadnionych interesów (Art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f DSGVO)
Zgodnie z Art. 6 ust.1 zd.1 lit. f DSGVO przetwarzamy dane osobowe, jeżeli chronimy nasze uzasadnione interesy lub interesy podmiotu trzeciego i interesy te przeważają nad Twoimi interesami, podstawowymi prawami i wolnościami. W takich przypadkach przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Bardziej szczegółowe informacje na temat prawa do sprzeciwu zawiera punkt E.I.


III.    Usunięcie danych
Usuwamy Twoje dane osobowe, gdy tylko cel przetwarzania zostanie osiągnięty lub przestanie być aktualny, chyba że dalsze przechowywanie danych jest przewidziane przez prawo, na przykład zgodnie z Art. 17 ust. 3 DSGVO. Aby zapewnić terminowe usuwanie danych, stosujemy specjalnie stworzoną koncepcję ich kasowania, która polega na usuwaniu danych osobowych po upływie ustalonych okresów przechowywania i terminów usuwania, stosując przy tym następujące kryteria:

 • dokumenty księgowe i bilanse przechowujemy przez okres 10 lat (§ 257 ust. 1, w szczególności nr 4, ust. 4 HGB [niemiecki kodeks handlowy], § 238 ust. 1 HGB),
 • korespondencję handlową, umowy i korespondencję w ramach inicjowania i wykonywania umów przechowujemy przez okres 6 lat zgodnie z § 257 ust. 1 pkt. 2–3, § 4 HGB,
 • inne dokumenty i powiązane z nimi dane osobowe, które mogą prowadzić do powstania roszczeń (np. roszczeń gwarancyjnych) przechowujemy do upływu odpowiedniego okresu przedawnienia (zasadniczo trzy lata zgodnie z § 195 BGB [niemiecki kodeks cywilny]),
 • W przypadku innych danych osobowych, które nie mieszczą się w powyższych kategoriach, usuwamy dane niezwłocznie po zrealizowaniu celu ich pozyskania.

IV.    Przekazywanie danych osobowych podmiotom trzecim

Przekazujemy dane osobowe podmiotom trzecim tylko wtedy, gdy jesteśmy do tego prawnie zobowiązani lub upoważnieni. Do tych kategorii należą następujące kategorie odbiorców:

 • nasi partnerzy umowni, którzy wspierają nas w wypełnianiu naszych (przed)umowych zobowiązań wobec Ciebie (np. usługodawcy usług logistycznych i płatniczych),
 • organy administracji (np. organy finansowe lub nadzorcze),
 • sądy, 
 • a jeśli wyraziłeś na to zgodę, również serwisy internetowe, które wspierają nas w prezentacji naszej strony internetowej (takie jak np. Google, patrz również punkt C.III).

W razie potrzeby możemy udostępnić Ci listę konkretnych odbiorców Twoich danych osobowych


V.    Przetwarzanie danych w tzw. państwach trzecich
Twoje dane osobowe są z zasady przetwarzane wyłącznie w krajach UE lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, które podlegają zakresowi obowiązywania DSGVO. We wszystkich innych tak zwanych „krajach trzecich” przekazujemy Twoje dane osobowe tylko wtedy, gdy w danym kraju lub u danego odbiorcy, mającego siedzibę w kraju trzecim, zapewniony jest odpowiedni poziom ochrony danych zgodnie z Art. 44 i następne DSGVO. Tak jest na przykład 

 • w przypadku obowiązywania tzw. „decyzji stwierdzającej współmierny stopień ochrony”, wydawanej przez Komisję Europejską zgodnie z Art. 45 DSGVO oraz

 • poprzez ustanowienie odpowiednich gwarancji zgodnie z Art. 46 DSGVO, takich jak stosowanie tzw. „standardowych klauzul umownych UE” zgodnie z Art. 46 ust 2 lit. c lub wiążących wewnętrznych przepisów o ochronie danych zgodnie z Art. 47 DSGVO.

Jeżeli nie możemy zagwarantować odpowiedniego poziomu ochrony danych przy przekazywaniu danych do państwa trzeciego, będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe tylko wtedy, gdy wyrazisz na to jednoznaczną zgodę (Art. 49 ust. 1 zd. 1 lit. a DSGVO). W takim przypadku poinformujemy Cię o odnośnych ryzykach związanych z transferem danych do krajów trzecich (jak np. w przypadku aktywacji funkcji Google).


C.    Przetwarzanie danych w przypadku odwiedzania naszej strony internetowej

W tej części informujemy o operacjach przetwarzania danych osobowych, które mają miejsce podczas odwiedzania naszej strony internetowej.


I.    Plik dziennika
Gdy odwiedzasz naszą stronę internetową, przeglądarka, z której korzystasz na swoim terminalu,  automatycznie wysyła informacje do serwera naszej strony internetowej. Informacje te są tymczasowo przechowywane w tzw. „pliku dziennika”. 


1.    Zebrane dane
Następujące informacje są automatycznie rejestrowane podczas odwiedzania naszej strony internetowej i przechowywane do momentu ich automatycznego usunięcia:

 • zanonimizowany adres IP komputera wysyłającego zapytanie,

 • informacje o typie Twego urządzenia końcowego (urządzenie mobilne, komputer stacjonarny itp.), typie przeglądarki i używanej wersji oraz, jeśli to potrzebne, o systemie operacyjnym Twego urządzenia,

 • informacja o uslugodawcy usług internetowych użytkownika,

 • data i godzina wejścia na naszą stronę internetową,

 • strona internetowa, z której użytkownik trafił na naszą stronę internetową (tzw. „referrer URL”),

 • strony internetowe, które system użytkownika wywołuje za pośrednictwem naszej strony internetowej oraz

 • ruchy użytkownika wykonywane na naszej stronie internetowej.

2.    Cel i podstawa prawna
Pozyskując i przetwarzając „dane dziennika” realizujemy następujące cele w oparciu o poniższą podstawę prawną:

 • Udostępnianie treści naszej strony internetowej użytkownikowi, co wymaga między innymi również tymczasowego przechowywania zanonimizowanego adresu IP w celu umożliwienia użytkownikowi komunikacji z naszą stroną internetową. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych – na czas Twojej wizyty na stronie internetowej – są Art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. b DSGVO oraz Art. 96 TKG [niemiecka ustawa o telekomunikacji] i art. 15 ust. 1 TMG [niemiecka ustawa o telemediach]. Ponadto przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Art. 6 ust.1 zdanie 1 lit. f DSGVO (patrz punkt B.II.6), przy czym nasz uzasadniony prawnie interes wynika z tego, że dzięki temu możemy w ogóle umożliwić udostępnianie treści.

 • Zapewnienie niezakłóconego połączenia i komfortowego korzystania z naszej strony internetowej, ocena bezpieczeństwa i stabilności systemu oraz realizacja innych celów administracyjnych. Osiąga się to poprzez wychodzące poza proces komunikacji przetwarzanie i przechowywanie anonimowego adresu IP w plikach dziennika. Również i w tym wypadku opieramy się na Art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f DSGVO (patrz punkt B.II.6), na naszym uzasadnionym interesie, a także na § 109 TKG.

3.    Czas trwania okresów przechowywania i usuwania
Dane zostaną usunięte z chwilą gdy przestanie być aktualny cel, dla którego zostały zebrane. W ramach udostępniania treści naszej strony internetowej dane są z zasady usuwane po opuszczeniu naszej strony internetowej i zakończeniu sesji.

O ile realizowane są cele związane z bezpieczeństwem i stabilnością systemu, dane dziennika są przechowywane przez maksymalnie cztery tygodnie od czasu zakończenia sesji.


4.    Możliwość sprzeciwu i usunięcia treści
Z zasady masz prawo do wniesienia sprzeciwu – co szerzej wyjaśniamy w punkcie E.I – także gdy opieramy się na naszym uzasadnionym interesie. Ponieważ jednak opisane powyżej przetwarzanie danych jest absolutnie niezbędne do funkcjonowania naszej strony internetowej, możesz dochodzić swego prawa do sprzeciwu tylko wtedy, gdy Twoja szczególna sytuacja wynika z przyczyn, które nie pozwalają na przetwarzanie danych w wyżej wymienionym zakresie. Z reguły możemy jednak wykazać bezwzględną konieczność przetwarzania przedmiotowych danych.


5.    Bezpieczeństwo danych

Podczas odwiedzania naszej strony internwetowej stosujemy szeroko rozpowszechnioną metodę SSL (Secure Socket Layer) w połączeniu z każdorazowo najwyższym poziomem szyfrowania obsługiwanym przez Twoją przeglądarkę. Z reguły jest to szyfrowanie 256-bitowe. To, czy dana strona naszej witryny jest przesyłana w postaci zaszyfrowanej, możesz stwierdzić za pomocą symbolu zamkniętego klucza lub kłódki uwidocznionego na dolnym pasku stanu przeglądarki.

Stosujemy również odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa, aby chronić Twoje dane przed przypadkową lub celową manipulacją, częściową lub całkowitą utratą, zniszczeniem lub przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich. Nasze środki bezpieczeństwa są stale ulepszane zgodnie z rozwojem technologicznym.
 


II.    Cookies / Ciasteczka

Na naszej stronie używamy plików cookie. Poinformowaliśmy Cię już o korzystaniu z plików cookie za pośrednictwem naszego banera plików cookie. Podane tutaj treści mają na celu dostarczenie bardziej wyczerpujących i uzupełniających informacji.


Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które Twoja przeglądarka automatycznie tworzy i zapisuje na Twoim urządzeniu (komputerze, laptopie, tablecie, smartfonie itp.) podczas odwiedzania naszej strony internetowej. Pliki cookie nie zawierają wirusów, trojanów ani innego złośliwego oprogramowania lesz informacje umożliwiające jednoznaczną identyfikację przeglądarki przy ponownym wywołaniu tej samej witryny. Poprzez ustawienie plików cookie nie otrzymujemy żadnej bezpośredniej wiedzy o Twojej tożsamości, jednakże - w zależności od rodzaju umieszczonego pliku cookie i możliwości przypisania pliku cookie do adresu IP - zasadniczo istnieje możliwość ustalenia odniesienia do osoby użytkownika. Nie korzystamy jednak z tej możliwości identyfikacji użytkownika. Następujące rodzaje plików cookie mogą być używane przez nas podczas odwiedzania strony:

 • sesyjne pliki cookie zwane również przejściowymi plikami cookie, przechowują tzw. identyfikator sesji, za pomocą których różne zapytania z Twojej przeglądarki mogą być przypisane do wspólnej sesji,
 • stałe pliki cookie, zwane również śledzącymi plikami cookie, przechowują informacje dotyczące ustawień i preferencji, które określasz podczas odwiedzania naszej witryny. Przykładem tego są ustawienia języka. Te pliki cookie umożliwiają nam przy ponownym odwiedzeniu przez Ciebie naszej strony internetowej automatyczne rozpoznanie, że już nas odwiedziłeś. Te pliki cookie są automatycznie usuwane po upływie określonego czasu.

Nie przetwarzamy natomiast żadnych informacji z plików cookie pochodzących od osób trzecich. Są to pliki cookie, których zawartość informacyjna nie jest dostarczana przez nasze serwery internetowe, ale przez osoby trzecie lub serwery osób trzecich.


Ze swej strony używamy następujących plików cookie:

 • eu_toll4europe_lp_cookiehint

1.    Cel i podstawa prawna
Stosowanie sesyjnych plików cookie ma na celu umożliwienie udostępniania naszej strony internetowej, pełnego korzystania z naszej oferty oraz uczynienie tych czynności łatwiejszymi dla użytkownika. Chodzi tu m.in. o optymalizację obsługi przyjaznej dla użytkownika, na przykład poprzez to, że raz wprowadzone informacje nie muszą być wprowadzane ponownie gdy znów odwiedzasz inną witrynę lub nawet inną stronę na naszej stronie internetowej. Funkcje takie, jak ustawienia języka, koszyk zakupów itp., nie byłyby możliwe bez użycia plików cookie.

Z drugiej strony używamy trwałych plików cookie, aby statystycznie rejestrować korzystanie z naszej witryny i analizować zachowanie użytkowników podczas surfowania w naszej witrynie. Służy to optymalizacji naszej oferty oraz jakości naszej strony internetowej i jej zawartości. Analityczne pliki cookie informują nas o sposobie korzystania ze strony internetowej, dzięki czemu możemy stale optymalizować naszą ofertę. Dzięki temu możemy dostosowywać naszą ofertę do życzeń zainteresowanych naszą ofertą użytkowników, na przykład poprzez badania marketingowe i kształtować ją zgodnie z potrzebami użytkowników. Zebrane w ten sposób dane o użytkownikach są pseudonimizowane przy użyciu środków i metod technicznych. Po takim zabiegu nie jest możliwe przyporządkowanie pozyskanych danych do użytkownika korzystającego ze strony internetowej.

Podstawą prawną do stosowania przez nas z plików cookie w związku z udostępnianiem naszej strony internetowej i zapewnieniem pełnego korzystania z naszej oferty jest Art. 6 ust.1 zd.1 lit. b DSGVO, o ile ich użycie jest niezbędnie konieczne w celu wykonania umowy lub przeprowadzenie czynności przedumownych. O ile realizujemy cele funkcjonalne (takie jak funkcja koszyka zakupów, atrakcyjny wygląd itp.) podstawę stanowi Art. 6 ust.1 zd.1 lit. f DSGVO. W zakresie, w jakim używamy plików cookie do czysto statystycznej rejestracji i analizy, opieramy się na Art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f DSGVO, przy czym ich zastosowanie ma każdorazowo na celu ochronę naszych uzasadnionych interesów w celu dostarczania naszych ofert online.

W zakresie, w jakim na podstawie trwałych plików cookie analizujemy zachowania naszych użytkowników podczas surfowania i w niektórych przypadkach korzystamy przy tym z oprogramowania podmiotów trzecich, powołujemy się na zgodę udzieloną zgodnie z Art. 6 ust.1 zd.1 lit. a DSGVO. Oczywiście powstrzymamy się od tego typu przetwarzania danych, jeśli nie wyrazisz na to zgody.


2.    Długość okresów przechowywania i terminy usuwania
Sesyjne pliki cookie są zapisywane przez Twoją przeglądarkę tylko na czas trwania sesji z użyciem tej przeglądarki i są usuwane po zamknięciu przeglądarki. Trwałe pliki cookie są przechowywane w urządzeniu końcowym, z którego korzystasz, przez dłuższy okres czasu (14 miesięcy).


3.    Prawo do sprzeciwu i możliwość usunięcia

Gdy odwiedzasz naszą stronę internetową, zostajesz poinformowany o używaniu plików cookie i odsyłamy Cię do niniejszego oświadczenia o ochronie danych. W ten sposób uzyskujesz możliwość sprzeciwienia się stosowaniu plików cookie (punkt E.I) lub cofnięcia udzielonej wcześniej zgody (punkt E.II).

Jako użytkownik możesz również za pomocą odpowiednich ustawień technicznych samodzielnie decydować o tym, czy i w jaki sposób pliki cookie są używane lub zapisywane przez Twoją przeglądarkę. Możesz skonfigurować swoją przeglądarkę tak, aby na Twoim komputerze nie były zapisywane żadne pliki cookie lub aby zawsze pojawiała się odpowiednia wiadomość przed wprowadzeniem nowego pliku cookie. Możesz samodzielnie usunąć pliki cookie, które zostały już utworzone lub też spowodować ich automatyczne usuwanie przez przeglądarkę. Jeśli jednak całkowicie zdezaktywujesz pliki cookie, może się okazać, że nie będzie możliwe korzystanie ze wszystkich funkcji naszej strony internetowej.
 


III.    Usługa analizy internetowej Google Analytics
W dążeniu do zapewnienia dostosowanego do potrzeb i wymogu ciągłej optymalizacji kształtowania naszej strony internetowej oraz dostosowania się do warunków technicznych po stronie naszych użytkowników, posługujemy się Google Analytics do celów tzw. analizy internetowej. Gromadzą one informacje np. o zachowaniu użytkowników naszych stron internetowych, a także szczegóły techniczne, takie jak wskaźnik korzystania z nowych technologii i zasięg naszych ofert.


1.    Cel i podstawa prawna
Korzystamy z usługi analizy internetowej „Google Analytics” firmy Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; dalej nazywana „Google”) w celu analizy, kształtowania i ciągłej optymalizacji naszych stron internetowych i ich użytkowania. Google Analytics wykorzystują pliki cookie (patrz punkt C.II), które umożliwiają analizę korzystania ze strony internetowej poprzez tworzenie pseudonimowych profili użytkowników dla naszych klientów.


Funkcja ta aktywowana jest tylko wtedy, gdy wyrazisz na to zgodę podczas odwiedzania naszej strony internetowej zgodnie z Art. 6 ust.1 pkt 1 lit. a DSGVO. Pamiętaj, że masz prawo do odwołania takiej zgody (punkt E.II).
 


2.    Odbiorcy danych
Informacje generowane przez plik cookie (np. typ przeglądarki, system operacyjny, adres IP itp.) w zakresie korzystania przez Ciebie z witryny są przesyłane przez Google na serwer w USA i tam przechowywane. Twój adres IP zostaje przedtem skrócony i zanonimizowany przez Google w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych umawiających się państwach sygnatariuszach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (tzw. „IP-Masking”). Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP może być przesłany na serwer Google w USA i tam skrócony.

Google wykorzystuje wyżej wymienione informacje do analiz korzystania z witryny, sporządzania raportów dotyczących aktywności na stronie oraz świadczenia innych usług związanych z aktywnością na stronie i korzystaniem z Internetu w celu badania rynku i kształtowania tych stron zgodnie z zapotrzebowaniem. W razie potrzeby informacje te są przekazywane podmiotom trzecim, jeśli jest to wymagane prawem lub jeśli podmioty trzecie przetwarzają te dane na nasze zlecenie. W razie potrzeby Google łączy również dane z innych własnych źródeł z Twoimi danymi.

Należy - jak już wskazaliśmy prosząc o udzielenie zgody - pamiętać o tym, że 

 • Stany Zjednoczone są krajem trzecim (punkt B.V) i że dane mogą być ewentualnie przechowywane na serwerze w USA,
 • między innymi amerykańskie organy śledcze mogą w określonych okolicznościach uzyskać dostęp do tych danych i to bez żadnej możliwości wpływu przez nas ani też przez Google,
 • z tej przyczyny nie można w pełni zagwarantować, że Twoje dane podlegają całkowicie ochronie danych na poziomie DSGVO.

Jeśli pomimo tego wyraziłeś swą zgodę, to Twoja zgoda jednoznacznie uwzględnia fakt, że znasz i akceptujesz to ryzyko.
 


3.    Prawo do sprzeciwu i możliwość usunięcia

Funkcję Google Analytics aktywujemy tylko wtedy, gdy wyraziłeś na to zgodę podczas odwiedzania naszej strony internetowej. Ponieważ Google Analytics posługuje się plikami cookie, obowiązują odpowiednio także stwierdzenia zawarte w poprzedniej części C.II. Proszę zwrócić szczególną uwagę na swoje prawo do odwołania udzielonej wcześniej zgody (więcej szczegółów na ten temat w punkcie E.II).

Możesz ponadto uniemożliwić Google Analytics zbieranie danych, pobierając i instalując dodatek do przeglądarki (Browser-Add-on) z następującego adresu internetowego lub ustawiając plik cookie rezygnacji: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Ustawienie pliku cookie rezygnacji zapobiega przyszłemu pozyskiwaniu danych przez Google Analytics podczas odwiedzania tej strony internetowej. Jeśli jednak usuniesz swoje pliki cookie w przyszłości, to oznacza to, że plik cookie rezygnacji również zostanie usunięty i być może będziesz musiał go ponownie aktywować.

Używamy Google Analytics do analizy danych z AdWords oraz z pliku cookie podwójnego kliknięcia do celów statystycznych. Jeśli tego sobie nie życzysz, możesz funkcję tę dezaktywować za pomocą menedżera preferencji reklam (http://www.google.com/settings/ads/onweb/?hl=de).
 


4.    Wspólna odpowiedzialność

Na koniec pragniemy zwrócić uwagę na to, że jesteśmy razem z Google wspólnie odpowiedzialni za przetwarzanie danych (Art. 26 DSGVO). Pozyskiwanie danych na stronie internetowej jest początkowo dokonywane przez nas. Następnie strona internetowa przesyła zebrane dane do Google za pomocą odpowiedniego narzędzia. Po przesłaniu danych to firma Google ponosi wyłączną odpowiedzialność za dalsze ich przetwarzanie.

Zawarliśmy z Google umowę, zgodnie z którą możesz wykonywać swoje prawa jako osoba, której odnośne dane dotyczą, zarówno wobec nas jak i wobec Google zgodnie z powyższą kolejnością przetwarzania. Jeśli dochodzenie Twoich praw dotyczyć będzie operacji przetwarzania danych, za którą odpowiada druga współodpowiedzialna strona, wówczas przekażemy jej Twoje żądanie, co zabezpieczy Twoje prawa.
 


IV.    Integracja filmów z YouTube

Filmy wideo z YouTube są zintegrowane z naszą stroną internetową, aby móc w przejrzysty sposób zaprezentować odbiorcom nasze usługi. Odtwarzane filmy są dostępne za pośrednictwem samego YouTube (http://www.YouTube.com), będącego usługą świadczoną przez Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; dalej „Google”). Stosujemy przy tym „rozszerzony tryb ochrony danych”, abżeby żadne dane o Tobie jako użytkowniku nie były przesyłane do YouTube gdy nie odtwarzasz filmów. Te dane są natomiast przesyłane do YouTube podczas odtwarzania filmów. Na ten transfer danych nie mamy wpływu.

Do YouTube przesyłane są dane, o których była już mowa w punkcie C.I.1. Jeśli masz konto użytkownika na YouTube lub w Google i jesteś zalogowany także podczas odwiedzania naszej strony internetowej, dane te zostaną również przypisane do Twojego konta użytkownika. Możesz temu zapobiec wylogowując się z YouTube i / lub Google przed odtworzeniem wideo.

Google wykorzystuje wyżej wymienione informacje do analizy korzystania z witryny, sporządzania raportów dotyczących aktywności na stronie oraz świadczenia innych usług związanych z aktywnością na danej stronie i korzystaniem z Internetu, czyniąc to w celach badania rynku i kształtowania tych stron w oparciu o oczekiwania użytkowników. W razie potrzeby informacje te są przekazywane podmiotom trzecim, jeśli jest to wymagane przez prawo lub jeśli strony trzecie przetwarzają te dane w naszym imieniu. W razie potrzeby Google łączy również dane z innych własnych źródeł z Twoimi danymi.

Jak już wspomnieliśmy prosząc o Twą zgodę, należy pamiętać o tym, że 

 • Stany Zjednoczone są krajem trzecim (patrz pod: B.V) i że dane mogą być przechowywane na serwerze w USA, 
 • w pewnych okolicznościach amerykańskie organy śledcze mogą uzyskać dostęp do tych danych bez jakikolwiek wpływu z naszej strony lub ze strony Google, 
 • i że dlatego nie można w pełni zagwarantować, że Twoje dane podlegają w pełni powiomowi ochrony danych zapewnianemu przez DSGVO.

Jeśli pomimo tego wyraziłeś swą zgodę, to zgoda ta jednoznacznie uwzględnia fakt, że znasz i akceptujesz to ryzyko. 

Masz prawo do odwołania wobec nas oraz Google udzielonej zgody na takie korzystanie z danych. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o jego celu i zakresie, a także o swoich prawach i możliwościach technicznych ustawień w zakresie gromadzenia danych, możesz zapoznać się z oświadczeniem o ochronie danych Google: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Na koniec chcielibyśmy zwrócić uwagę, że jesteśmy wspólnie odpowiedzialni za przetwarzanie danych razem z Google (Art. 26 DSGVO). Pozyskiwanie danych na stronie internetowej jest początkowo prowadzone przez nas. Strona internetowa przesyła następnie zebrane dane do Google za pomocą odpowiedniego narzędzia. Po przesłaniu danych to na Google przechodzi wyłączna odpowiedzialność za dalsze przetwarzanie.

Zawarliśmy z Google umowę, zgodnie z którą możesz wykonywać swoje prawa jako osoba, której odnośne dane dotyczą, zarówno wobec nas jak i wobec Google zgodnie z powyższą kolejnością przetwarzania. Jeśli dochodzenie Twoich praw dotyczyć będzie operacji przetwarzania danych, za którą odpowiada druga współodpowiedzialna strona, wówczas przekażemy jej Twoje żądanie, co zabezpieczy Twoje prawa.
 

IV.    Media społecznościowe

Na naszej stronie internetowej używamy wtyczek (Plug-Ins) i linków do sieci społecznościowych, takich jak YouTube, Xing i LinkedIn, czyniąc to na podstawie Art. 6 ust.1 zdanie 1 lit. a. Dążymy do tego, aby nasza firma była lepiej znana w tych sieciach.

W takim przypadku sieci społecznościowe mogą powiązać adres IP z danej sesji Twej przeglądarki z Twoim profilem istniejącym w danej sieci społecznościowej, uzyskując to za pomocą jednego ze swoich plików cookie. W celu zapewnienia odpowiedniej ochrony, powyższe wtyczki zaimplementowaliśmy metodą dwóch kliknięć. Aktywacja odbywa się poprzez naciśnięcie przycisku obok odpowiedniej wtyczki, zaś samo użycie wymaga kliknięcia na przycisk na samej wtyczce. 
 

1. Xing
Na naszych stronach zintegrowane są funkcje i usługi sieci społecznościowej „Xing”. Są one oferowane przez XING AG, Gänsemarkt 43, 20354 Hamburg.

a) Przetwarzanie danych i obowiązki
Dane są przetwarzane, gdy tylko uzyskasz dostęp do naszego profilu na Xing za pośrednictwem odpowiedniego linku na naszej stronie internetowej, oznaczonego symbolem Xing (wtyczka). Po uzyskaniu dostępu do naszego profilu na Xing, sieć społecznościowa Xing może przetwarzać dane przechowywane w plikach cookie i ewentualnie rejestrować dane pochodzące z naszej strony internetowej i przesyłane do Xing.

Gdy odwiedzasz ten nasz profil, Xing przetwarza jednak głównie dane dotyczące tego, w jaki sposób i czy wchodziłeś w interakcję z naszym profilem (np. posty, obserwowanie itp.).

Jeśli również Ty jesteś członkiem sieci społecznościowej Xing, wówczas Xing przetwarza wprowadzone przez Ciebie dane (np. stanowisko, kraj, branża, staż pracy, wielkość firmy i status zatrudnienia), tworzy analizy i statystyki, a następnie udostępnia je nam w formie zbiorczej. Xing korzysta przy tym także z innych usług analitycznych (np. Adobe Digital Analytics, Google Analytics itp.). Takie zagregowane dla naszych celów dane nie zawierają żadnych osobistych odniesień.

Ponosimy wspólnie z Xing odpowiedzialność za opisane powyżej przetwarzanie danych (Art. 26 DSGVO). Przejrzyście określiliśmy obowiązki i prawa w zakresie przetwarzania danych w umowie z Xing.

Xing jako pierwszy wykonuje czynności związane z Twoimi prawami jako osoby, której dotyczą odnośne dane (patrz: punkt F), na ile zechcesz z tych praw skorzystać. Możesz to łatwo zrobić za pomocą ustawień swojego profilu na Xing lub poprzez bezpośredni kontakt z Xing. Możesz również skontaktować się z nami w sprawie Twych praw jako osoby, której dane dotyczą. Zwracamy jednak uwagę, że ze względu na brak wglądu w konkretne przetwarzanie danych zazwyczaj przekażemy Twoją prośbę do Xing.

Późniejsze przetwarzanie danych (tj. wykorzystanie zagregowanych statystyk i analiz), jak opisano powyżej, wykonujemy we własnym zakresie i na własną odpowiedziałność. Jesteśmy również odpowiedzialni za wykorzystanie i dalsze przetwarzanie Twoich osobistych i publicznie widocznych interakcji na naszej stronie profilowej (np. polubienia, posty, udostępnianie wpisów itp.), a także za każdy kontakt z nami.

Kiedy aktywujesz wtyczkę (Plug-in) i korzystasz z niej, Twoja przeglądarka nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami Xing. Xing przesyła zawartość wtyczki bezpośrednio do Twojej przeglądarki i integruje ją ze stroną internetową. Poprzez aktywację wtyczek Xing otrzymuje informację, że uzyskałeś dostęp do odpowiedniej strony naszej witryny.

Jeśli jesteś zalogowany na Xing, wówczas Xing może przypisać wizytę do Twojego konta Xing. Cel i zakres gromadzenia danych oraz dalszego przetwarzania i wykorzystywania danych przez Xing, a także związane z nimi prawa i opcje ustawień w celu ochrony prywatności znajdziesz w informacjach Xing o ochronie danych pod adresem https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung.

Więcej informacji znajdziesz w oświadczeniu o ochronie danych firmy Xing, które zawiera również informacje na temat możliwości dezaktywacji określonych procesów przetwarzania danych ze śledzenia: https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung/druckversion.

b) Cel i podstawa prawna
Używamy wtyczki na naszej stronie internetowej, aby zwrócić uwagę na nasz profil na Xing i umożliwić Tobie bezpośrednie korzystanie z funkcji sieci społecznościowej Xing.

Prowadzimy nasz profil na Xing, aby odpowiednio prezentować nasze usługi i móc zapewnić im odpowiedni zasięg.

Usługi analityczne Xing służą do tworzenia zagregowanych statystyk na nasze potrzeby. Pozwala nam to lepiej zrozumieć odwiedzających nasze strony i naszych klientów oraz doskonalić naszą ofertę. Na tej podstawie możemy również kształtować naszą reklamę (która nie ma osobistych odniesień) kierowaną do określonych grup docelowych.

Przetwarzanie tych danych opieramy na Twojej zgodzie (wyrażonej wobec Xing) (Art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. a DSGVO).

O ile prowadzimy komunikację z Tobą na naszą odpowiedzialność, wówczas przetwarzanie danych służy udzieleniu odpowiedzi na zapytania, a także przygotowaniu do zawarcia umowy i ewentualnie również do realizacji umowy (Art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. b DSGVO), podobnie jak i w innych przypadkach nawiązania kontaktu (por. z punktem C.VIII). Pozostały zakres korzystania wynika z uzasadnionych interesów (Art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f DSGVO), wynikających z potrzeby ukierunkowanego doskonalenia naszych ofert i usług. Proszę pamiętać o przysługującym użytkownikowi prawie do sprzeciwienia się przetwarzaniu danych osobowych, które opieramy na naszych uzasadnionych interesach (por. z punktem F.I.1).
 

c)  Okres przechowywania
Przechowywanie danych osobowych, dokonywane przez nas w przypadku zaistnienia kontaktu, odbywa się na ogólnych zasadach (por. z punktem B.III).

Okres przechowywania danych przetwarzanych przez Xing można znaleźć w wytycznych Xing dotyczących ochrony danych (patrz link powyżej).


2. LinkedIn
Na naszej stronie internetowej zintegrowane są funkcje i usługi sieci społecznościowej „LinkedIn”. Są one oferowane przez LinkedIn Ireland Limited, 77 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, Irlandia. Jednocześnie prowadzimy własny profil na LinkedIn, do którego można uzyskać dostęp za pośrednictwem linku na naszej stronie internetowej.

a) Przetwarzanie danych i odpowiedzialność
Dane są przetwarzane, gdy tylko uzyskasz dostęp do naszego profilu na LinkedIn za pośrednictwem odpowiedniego linku na naszej stronie internetowej, oznaczonego symbolem LinkedIn (wtyczka / Plug-In). Po uzyskaniu dostępu do naszego profilu na LinkedIn, Linkedin przetwarza dane przechowywane w plikach cookie i ewentualnie rejestruje dane logowania pochodzące z naszej witryny i przesyłane do LinkedIn.

Gdy odwiedzasz nasz profil, LinkedIn przetwarza jednak głównie dane o tym, w jaki sposób i czy wchodziłeś w interakcję z naszym profilem (np. posty, obserwacje itp.).

Jeśli również Ty jesteś członkiem sieci społecznościowej LinkedIn, wówczas LinkedIn przetwarza podane przez Ciebie dane (np. stanowisko, kraj, branża, staż pracy, wielkość firmy i status zatrudnienia), tworzy analizy i statystyki, a następnie udostępnia je nam w formie zbiorczej. Te zagregowane dane nie wykazują żadnych osobistych odniesień. LinkedIn nazywa to „Page Insights” (wgląd w strony). Więcej informacji na ten temat znajdziesz pod adresem (https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/4499/linkedin-page-analytics-overview?lang=en).

Wspólnie z LinkedIn jesteśmy odpowiedzialni za opisany powyżej tryb przetwarzania danych „Page Insights” (Art. 26 DSGVO). Obowiązki i prawa w zakresie przetwarzania danych przejrzyście określiliśmy w umowie z LinkedIn („Page Insights Joint Controller Addendum”), która jest dostępna pod adresem https://legal.linkedin.com/pages-joint-controller-addendum.

Wynika z niej, że LinkedIn jako pierwszy wykonuje czynności związane z Twoimi prawami jako osoby, której dotyczą odnośne dane (patrz: punkt F), na ile zechcesz z tych praw skorzystać. Możesz to łatwo zrobić za pomocą ustawień swojego profilu na LinkedIn lub poprzez bezpośredni kontakt z LinkedIn. Możesz również skontaktować się z nami w sprawie swoich praw jako osoby, której dane dotyczą. Zwracamy jednak uwagę, że ze względu na brak wglądu w konkretne przetwarzanie danych zazwyczaj przekażemy Twoją prośbę do LinkedIn.

Następujące po „Page Insights” przetwarzanie danych (tj. wykorzystanie zagregowanych statystyk i analiz) wykonujemy we własnym zakresie. Jesteśmy również odpowiedzialni za wykorzystanie i dalsze przetwarzanie Twoich osobistych i publicznie widocznych interakcji na naszej stronie profilowej (np. polubienia, posty, udostępnianie wpisów itp.), a także za każdy kontakt z nami.

 

b) Cel i podstawa prawna
Używamy wtyczki na naszej stronie internetowej, aby zwrócić uwagę na nasz profil na LinkedIn i umożliwić odbiorcy bezpośrednie korzystanie z funkcji sieci społecznościowej LinkedIn.

Prowadzimy nasz profil na LinkedIn, aby odpowiednio prezentować nasze usługi i móc zapewnić im odpowiedni zasięg.

Usługi analityczne wykonywane przez „Page Insights” służą do tworzenia zagregowanych statystyk na nasze potrzeby. Pozwala nam to lepiej zrozumieć odwiedzających nasze strony i naszych klientów oraz doskonalić naszą ofertę. Na tej podstawie możemy również kształtować naszą reklamę (która nie ma osobistych odniesień) kierowaną do określonych grup docelowych.

Przetwarzanie tych danych opieramy na Twojej zgodzie (wyrażonej wobec LinkedIn) (Art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. a DSGVO).

O ile prowadzimy komunikację z Tobą na naszą odpowiedzialność, wówczas przetwarzanie danych służy udzieleniu odpowiedzi na zapytania, a także przygotowaniu zawarcia umowy i ewentualnie także realizacji umowy (Art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. b DSGVO), podobnie jak w innych przypadkach nawiązania kontaktu (por. z częścią C.VIII). Pozostały zakres korzystania wynika z uzasadnionych interesów (Art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f DSGVO), wynikających z potrzeby ukierunkowanego doskonalenia naszych ofert i usług. Proszę pamiętać o przysługującym użytkownikowi prawie do sprzeciwienia się przetwarzaniu danych osobowych, które opieramy na naszych uzasadnionych interesach (por. z punktem F.I.1).
 

c) Transfer danych do USA
Przetwarzanie danych przez LinkedIn odbywa się między innymi na podstawie przekazywania danych do USA, tzn. do państwa trzeciego (patrz punkt B.V). Rodzaj gromadzonych i przetwarzanych danych jest opisany przez LinkedIn w umowie użytkownika oraz w wytycznych dotyczących ochrony danych (patrz https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?_l=de_DE).

Jeśli dane są przesyłane i przetwarzane w USA, LinkedIn zawarł ze spółkami LinkedIn z siedzibą w USA umowę o standardowych klauzulach ochrony danych, przyjętych przez Komisję UE (patrz punkt B.V), jako gwarancji. Należy jednak pamiętać, że 

 • między innymi amerykańskie organy śledcze mogą w pewnych okolicznościach uzyskać dostęp do tych danych bez żadnej możliwości wywarcia wpływu przez nas lub przez LinkedIn,

 • oraz że nie można dlatego w pełni zagwarantować, że Twoje dane podlegają całkowicie poziomowi ochrony danych wynikającemu z DSGVO.

 • Ponieważ wyraziłeś wobec LinkedIn zgodę na to, ażeby LinkedIn mógł przetwarzać dane na serwerach w USA, masz również w stosunku do LinkedIn prawo do odwołania tej zgody.

d) Okres przechowywania

Przechowywanie danych osobowych, dokonywane przez nas w przypadku kontaktu z nami, odbywa się na ogólnych zasadach (por. punkt B.III).

Okres przechowywania danych przetwarzanych przez LinkedIn można znaleźć w wytycznych LinkedIn dotyczących ochrony danych (patrz link powyżej).
 


V.    Formularz kontaktowy i kontakt e-mail

Oferujemy na naszej stronie internetowej nawiązanie kontaktu z nami za pośrednictwem naszego formularza kontaktowego. W każdym przypadku skontaktowania się z nami zostaną zapisane adres IP użytkownika oraz data i godzina wysłania wiadomości. Pozyskujemy i przechowujemy następujące dane osobowe jako informacje obowiązkowe (oznaczenie " * " wskazuje na pole obowiązkowe):

 • Sprawa
 • Nazwisko
 • Adres E-Mail
 • Numer telefonu
 • Użytkownik Toll4Europe OBU (tak/nie)
 • Twój partner dystrybucyjny OBU
 • Twoje przedsiębiorstwo
 • Liczba samochodów ciężarowych
 • Wiadomość

Jeśli zdecydujesz się skontaktować z nami za pośrednictwem adresu e-mail podanego na naszej stronie internetowej, zapiszemy Twój adres e-mail oraz inne przesłane przez Ciebie dane jako przekazane dobrowolnie. Zostaną one przekazane podmiotom trzecim tylko wtedy, gdy będzie to konieczne do załatwienia Twojej sprawy lub prośby.


1.    Cel i podstawa prawna
Wyżej wymienione dane przetwarzamy w celu opracowania/załatwienia Twojego zapytania. Inne dane są przetwarzane wyłącznie ze względów technicznych lub ze względów bezpieczeństwa (np. zapobieganie nadużyciom i zapewnienie bezpieczeństwa naszego systemu). Podstawą prawną są po temu Art. 6 ust.1 zdanie 1 lit. a DSGVO (wyrażenie zgody), Art. 6 ust.1 zd.1 lit.b DSGVO (realizacja umowy lub działania przedumowne) oraz, w odniesieniu do tego ostatniego celu, Art.6 ust.1 zd.1 lit. f DSGVO, a to z tego względu, że mamy uzasadniony interes w utrzymaniu integralności naszej strony internetowej.


2.    Czas trwania okresów przechowywania i terminyusuwania
Wszystkie wyżej wymienione dane zostaną usunięte, gdy tylko przetworzymy je w celu załatwieniaTwojej prośby i dalsze wyjaśnienia nie będą już potrzebne. Usunięcie następuje z zastrzeżeniem wszelkich obowiązków i praw wskazanych w punkcie B.III.


3.    Możliwość sprzeciwu i usunięcia
Po skontaktowaniu się z nami możesz w dowolnym momencie wycofać swoje zapytanie i sprzeciwić się dalszemu przetwarzaniu danych. Ponadto w określonych okolicznościach możesz mieć prawo do założenia sprzeciwu zgodnie z Art. 21 DSGVO (patrz punkt E.I.1).


D.    Kontrakty

Jeśli jesteś naszym partnerem związanym z nami umową, to prosimy pamiętać o tym, że w tym kontekście wykorzystujemy również nasze ogólne informacje, wskazane w punkcie B, do przetwarzania danych w umowach. Poniższe informacje podajemy w charakterze uzupełnienia do naszych Ogólnych Warunków Handlowych i naszych ogólnych informacji zawartych w punkcie B. W przypadku dalszych pytań prosimy o kontakt, korzystając z danych kontaktowych podanych w punkcie B.I.1 lub B.I.2.


I.    Cel i podstawa prawna

Pozyskując dane osobowe w związku z zawarciem i wykonywaniem umowy, dążymy do tego, aby móc wypełnić nasze zobowiązania wynikające z umowy o korzystanie z naszego systemu poboru opłat drogowych.

Należą do nich na przykład rejestracja w systemie pobierania opłat drogowych i proces pobierania opłat drogowych. Jest to również przetwarzanie danych w celu analizy błędów i zakłóceń, wykrywania nadużyć i zapewnienia bezpieczeństwa IT. Niepodanie wymaganych danych z Twojej strony może skutkować brakiem możliwości zawarcia i/lub realizacji umowy. Do danych obowiązkowych zaliczają się np. dane bazowe, dane dotyczące płatności oraz takie dane, które są nam potrzebne do skonfigurowania i obsługi „urządzenia pokładowego OBU” (np. numer rejestracyjny ciężarówki, miejsce i czas korzystania z dróg płatnych).

Dane wykorzystujemy również do pieczy nad Tobą jako klientem oraz do celów statystycznych i badania opinii. Jest to konieczne, aby stale ulepszać nasze produkty i usługi oraz dostosowywać je do potrzeb naszych klientów. Reklamę bezpośrednią emitujemy tylko wtedy, gdy wyraziłeś na to zgodę lub jeśli istnieje po temu inna podstawa prawna zgodnie z prawem unijnym stosowanym w państwach członkowskich.

Jeżeli została udzielona zgoda, wówczas podstawę prawną dla wyżej wymienionego przetwarzania danych stanowi Art. 6 ust.1 zd. 1 lit. a DSGVO, a o ile jest to konieczne do wykonania umowy i czynności przedumownych - Art. 6 ust.1 zd.1 lit. b DSGVO. We wszystkich innych wyżej wymienionych przypadkach jest nią Art.6 ust.1 zd.1 lit. f.DSGVO (realizacja uzasadnionego interesu), przy czym nasz prawnie uzasadniony interes polega na sprzedaży i ciągłym doskonaleniu naszych produktów i usług oraz ich dostosowywaniu do potrzeb naszych klientów.


II.    Udostępnianie danych podmiotom trzecim

W związku z realizacją naszych usług poboru opłat drogowych współpracujemy z partnerami, którzy wspierają nas w tym zadaniu. Są to w szczególności tak zwani operatorzy serwisu działający w poszczególnych obszarach poboru opłat, w których opłata za przejazd jest ustalana lub pobierana za pomocą tzw. „Dedykowanej technologii komunikacji krótkiego zasięgu” (DSRC). Gwarantują oni dostęp do naszej usługi na wspomnianych obszarach poboru opłat drogowych.

Współpracujemy również z partnerami dystrybucyjnymi korzystającymi z naszych usług. Należy do nich w szczególności związany z Tobą umową dostawca usług opłat drogowych, który rejestruje Cię u nas i udostępnia urządzenie OBU.

W ramach tej współpracy może być konieczne częściowe ujawnienie Twoich danych osobowych, jeśli jest to potrzebne w celu umożliwienia Ci dostępu do żądanych przez Ciebie obszarów poboru opłat drogowych oraz do świadczenia usług i realizacji odpowiednich płatności. Wszystkie zaangażowane w te czynności podmioty osoby pracują niezależnie w zakresie wykonywanych przez siebie operacji przetwarzania.

W odniesieniu do innych odbiorców danych prosimy o przestrzeganie naszych informacji podanych w punkcie B.IV.


III.    Czas przechowywania i termin usuwania
Dane, które pozyskujemy sami lub ewentualnie otrzymujemy od partnerów dystrybucyjnych (np. od Twojego uslugodawcy usługi opłat drogowych) przechowujemy zgodnie z informacjami podanymi w punkcie B.III.


IV.    Możliwość zgłoszenia sprzeciwu i usunięcia danych

W szczególności przysługuje Ci prawo do cofnięcia zgody na pozyskiwanie i dalsze przetwarzanie danych na podstawie udzielonej wcześniej zgody (patrz punkt E.II). Przetwarzanie danych niezbędnych do realizacji umowy lub wdrożenia czynności przedumownych nie jest objęte prawem do sprzeciwu. Możesz natomiast sprzeciwić się przetwarzaniu danych pozyskanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu na warunkach określonych w punkcie E.I.1.


W odniesieniu do oferowanej przez nas bezpośredniej reklamy wskazujemy na przysługujące Ci prawo do odwołania zgody (jeśli wyraziłeś ją wcześniej) zgodnie z punktem E.II oraz na prawo do sprzeciwu zgodnie z punktem E.I.2.

W pozostałym zakresie przysługują Ci prawa jako osoby, której dane dotyczą, o jakich mowa jest w punkcie E.
 


E.    Twoje prawa jako osoby, której dane dotyczą

Jeśli dotyczy Cię przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych, przysługują Ci w określonych warunkach opisane poniżej prawa. Chcąc skorzystać z tych praw należy skontaktować się z nami pod adresem contact[at]toll4europe.eu.


I.    Prawo do sprzeciwu (Art. 21 DSGVO)
W przypadku przetwarzania danych w zdefiniowanych celach przysługuje Ci prawo do sprzeciwu zgodnie z Art. 21 DSGVO. W przypadku wniesienia sprzeciwu prosimy o kontakt z nami lub z naszym pełnomocnikiem ds. ochrony danych, korzystając z podanych danych kontaktowych. Nie poniesiesz z tego tytułu żadnych dalszych kosztów poza kosztem połączenia, wyliczonym zgodnie z podstawowymi taryfami Twojego operatora telekomunikacyjnego. Prawo do sprzeciwu przysługuje Ci w następujących przypadkach:


1.    Przetwarzanie danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (Art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f, Art. 21 ust. 1 DSGVO):
Jeżeli Twe dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji uzasadnionych interesów (Art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f DSGVO), możesz w dowolnym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych osobowych z przyczyn wynikających z Twojej szczególnej sytuacji. Jeśli wyrazisz sprzeciw, nie będziemy już przetwarzać Twoich danych osobowych, chyba że będziemy w stanie wykazać miepodważalne uzasadnione prawnie powody przetwarzania, które przeważają nad Twoimi interesami, prawami i wolnościami jako osoby, której dane dotyczą, lub jeżeli przetwarzanie służy dochodzeniu, wykonywaniu lub obronie roszczeń prawnych.


2.    Przetwarzanie w celu reklamy bezpośredniej (Art. 21 ust. 2 DSGVO, ust. 7 ust. 3 UWG [niemiecka ustawa o zwalczaniu nielegalnej konkurencji]):
O ile przetwarzamy dane w celu udostępniania reklamy bezpośredniej i/lub związanego z nią profilowania, możesz w dowolnym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu dotyczących Ciebie danych osobowych w celu takiej reklamy i/lub profilowania. W przypadku wniesienia sprzeciwu powstrzymamy się od dalszego przetwarzania Twoich danych w celach reklamy bezpośredniej i/lub profilowania.


3.    Przetwarzanie w celu wykonania zadania leżącego w interesie publicznym lub w celu sprawowania władzy publicznej (Art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. e, Art. 21 ust. 1 DSGVO):
Jeżeli dane osobowe są przetwarzane w celu wykonywania zadań w interesie publicznym lub w celu sprawowania władzy publicznej (Art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. e DSGVO), możesz z przyczyn wynikających z Twojej szczególnej sytuacji w dowolnym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych dotyczących Ciebie. Jeśli wyrazisz sprzeciw, nie będziemy już przetwarzać Twoich danych osobowych, chyba że będziemy w stanie wykazać miepodważalne uzasadnione prawnie powody przetwarzania, które przeważają nad Twoimi interesami, prawami i wolnościami jako osoby, której dane dotyczą, lub jeżeli przetwarzanie służy dochodzeniu, wykonywaniu lub obronie roszczeń prawnych.


4.    Przetwarzanie do celów badań naukowych lub historycznych względnie do celów statystycznych (Art. 21 ust. 6):
Jeżeli dane osobowe są przetwarzane do celów badań naukowych lub historycznych względnie do celów statystycznych zgodnie z Art. 89 ust. 1 DSGVO, masz prawo sprzeciwić się przetwarzaniu dotyczących Ciebie danych osobowych z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, chyba że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania leżącego w interesie publicznym. 


II.    Prawo do odwołania udzielonej zgody (Art. 7 ust. 3 DSGVO)
W przypadku udzielenia zgody możesz zgodę tę w dowolnym momencie odwołać ze skutkiem na przyszłość – w całości lub częściowo – korzystając z naszych danych kontaktowych i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów. Cofnięcie zgody w tym trybie nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych objętych wymogiem zgody do momentu cofnięcia tejże zgody.


III.    Prawo do informacji (Art. 15 DSGVO)
Masz prawo zażądać informacji o przetwarzanych przez nas Twoich danych osobowych. Niniejsze prawo do informacji obejmuje

 • cele przetwarzania; 

 • kategorie danych osobowych, które są przez nas przetwarzane;

 • kategorie odbiorców, którym Twoje dane zostały lub zostaną udostępnione;

 • w przypadku przekazywania danych osobowych do tzw. „państw trzecich” (por. punkt B.V) poza zakresem obowiązywania DSGVO, czy i w jaki sposób zapewniamy odpowiedni poziom ochrony za pomocą współmiernych gwarancji (Art. 45, 46 DSGVO) u odbiorcy danych w państwie trzecim;

 • planowany okres przechowywania, o ile możemy to ocenić. Jeżeli ostateczna ocena i określenie okresu przechowywania nie są na dany moment jeszcze możliwe, przekazujemy przynajmniej informacje o kryteriach określających okres przechowywania danych (np. terminy przedawnienia, ustawowe okresy przechowywania, patrz również punkt B.III);

 • prawo do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz do wniesienia sprzeciwu odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych (szczegóły poniżej);

 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;

 • pochodzenie danych, jeżeni nie zostały one pozyskane przez nas;

 • istnienie zautomatyzowanej decyzji dla indywidualnego przypadku w rozumieniu Art. 22 DSGVO, w tym odnośnie profilowania, co obejmuje również szczegóły dotyczące kryteriów decyzyjnych (tj. zastosowanej logiki) przy wydaniu zautomatyzowanej decyzji oraz jej skutków i zakresu dla osoby, której dane dotyczą.

Masz prawo zażądać kopii przetwarzanych przez nas Twoich danych osobowych. Za pierwszą kopię danych nie poniesiesz żadnych kosztów, za kolejne kopie danych pobierzemy współmierną opłatę. Jeśli skorzystasz z tego prawa, z reguły dostarczymy kopię danych w formie elektronicznej (w przypadku braku innych informacji). Czynność ta zostanie wykonana z uwzględnieniem praw i swobód innych osób, na które mogłoby mieć wpływ przekazanie kopii danych.


IV.    Prawo do sprostowania (Art. 16 DSGVO)

Masz prawo zażądać niezwłocznego skorygowania nieprawidłowości w Twoich danych. Możesz również żądać, abyśmy uzupełnili Twoje niekompletne dane osobowe poprzez przekazane przez Ciebie uzupełniające oświadczenia lub komunikaty.


V.    Prawo do usunięcia (Art. 17 DSGVO)
Masz prawo zażądać od nas niezwłocznego usunięcia przechowywanych przez nas Twoich danych osobowych, pod warunkiem, że:

 • cofnąłeś zgodę (patrz punkt B.II.1) na przetwarzanie danych, chyba że istnieje inna podstawa prawna do przetwarzania danych;

 • przechowywanie lub inne przetwarzanie Twoich danych osobowych nie jest już konieczne do celów, dla których były pozyskane i przetwarzane;
  wniosłeś sprzeciw przeciwko przetwarzaniu danych zgodnie z Art. 21 DSGVO i nie ma nadrzędnych uzasadnionych powodów dalszego ich przetwarzania; w przypadku

 • reklamy bezpośredniej zgodnie z Art. 21 ust.2 DSGVO usunięcie z powodu sprzeciwu następuje bezwarunkowo;

 • Twoje dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;

 • są to dane dziecka, które zostały pozyskane w związku z usługami w ramach społeczeństwa informacyjnego w rozumieniu Art. 8 ust. 1 DSGVO.

W przypadku upublicznienia danych osobowych, poinformujemy – w ramach możliwych i dopuszczalnych technicznie – również inne odpowiedzialne podmioty o żądaniu ich usunięcia, włącznie z usunięciem linków, kopii i / lub replikacji.


Wskazane powyżej prawa do usunięcia Twoich danych osobowych nie mają zastosowania, jeżeli ich przetwarzanie jest konieczne 

 • do wykonywania prawa do wolności wypowiedzi i informacji;

 • do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania danych na mocy prawa Unii Europejskiej lub prawa jej państw członkowskich, któremu podlegamy, lub też do wykonania zadania, które leży w interesie publicznym lub realizowane jest w ramach sprawowania powierzonej nam władzy publicznej;

 • ze względu na interes publiczny w obszarze zdrowia publicznego zgodnie z Art. 9 ust. 2 lit. h oraz i DSGVO oraz Art. 9 ust. 3 DSGVO;

 • do leżących w interesie publicznym celów archiwalnych, celów badań naukowych lub historycznych względnie do celów statystycznych zgodnie z Art. 89 ust. 1 DSGVO, o ile należy się spodziewać, że przysługujące Ci prawo do usunięcia danych uniemożliwi lub poważnie utrudni realizację tychże celów przetwarzania to, lub

 • w celu dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych.

VI.    Prawo do ograniczenia przetwarzania (Art. 18 DSGVO)
Masz prawo zażądać od nas ograniczenia przetwarzanie Twoich danych osobowych (tj. ograniczenia ich przetwarzania tylko do samego przechowywania), jeżeli zachodzi jeden z poniższych przypadków:

 • Stwierdziłeś nieprawidłowość swoich zarejestrowanych danych osobowych. Na czas dokonywania przez nas kontroli ich poprawności możesz zażądać, aby Twoje dane nie były wykorzystywane do innych celów i podlegały w tym sensie ograniczeniu.

 • Przetwarzanie jest niezgodne z prawem a użytkownik odrzuca usunięcie danych osobowych zgodnie z Art. 17 ust.1 zd.1 lit. d DSGVO i zamiast tego żąda ograniczenia wykorzystania danych osobowych zgodnie z Art. 18 DSGVO.

 • Nie potrzebujemy już Twych danych osobowych do celów przetwarzania, natomiast Ty potrzebujesz ich w celu dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych. W takim przypadku możesz zażądać ograniczenia przetwarzania do wyżej wymienionych celów.

 • Wniosłeś sprzeciw przeciwko przetwarzaniu danych zgodnie z art. 21 ust. 1 DSGVO. Dopóki nie zostało jeszcze ustalone, czy nasze prawnie uzasadnione interesy lub powody przetwarzania przeważają nad Twoimi, możesz zażądać, abyśmy przetwarzali Twoje dane wyłącznie w celu sprawdzenia powyższej sytuacji.

Jeżeli na Twoje żądanie ograniczyliśmy przetwarzanie Twych danych osobowych, możemy i będziemy wykorzystywać te dane – abstrahując od ich przechowywaniem – wyłącznie za Twoją zgodą lub też w celu dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych, w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub też ze względu na ważny interes publiczny Unii Europejskiej lub jej państwa członkowskiego.

Jeśli ograniczenie przetwarzania zostanie zniesione, zostaniesz o tym poinformowany z wyprzedzeniem.


VII.    Prawo do przenoszenia danych (Art. 20 DSGVO)
Masz prawo otrzymać dotyczące Ciebie dane osobowe, które nam przekazałeś, w ustrukturyzowanym, powszechnym i możliwym do odczytu maszynowego formacie, a także masz prawo przekazać te dane inemu odpowiedziałnemu podmiotowi bez przeszkód z naszej strony, jednakże pod warunkiem, że

 • przetwarzanie ma miejsce na podstawie udzielonej zgody zgodnie z Art. 6 ust. 1 lit. a lub Art. 9 ust. 2 lit. a DSGVO względnie na podstawie zawartej umowy zgodnie z Art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO oraz

 • przetwarzanie odbywa się za pomocą zautomatyzowanych procedur.

O ile jest to technicznie możliwe, możesz również zażądać od nas przekazania Twoich danych osobowych bezpośrednio innemu odpowiedzialnemu podmiotowi.

Skorzystanie z prawa do przenoszenia danych nie wpływa na prawo do usunięcia danych (Art. 17 DSGVO). Prawo do przenoszenia danych nie ma jednak zastosowania do przetwarzania, które jest niezbędne do wykonania zadania leżącego w interesie publicznym lub odbywa się w ramach sprawowania powierzonej nam władzy publicznej.

Nie możesz skorzystać z prawa do przenoszenia danych, jeśli miałoby to wpływ na prawa i wolności innych osób.
 


VIII.    Prawo do złożenia skargi (Art. 77 DSGVO)
Dane osobowe przetwarzamy zawsze zgodnie z prawem. Jeśli jednak masz powody, by sądzić, że naruszyliśmy obowiązujące przepisy prawa o ochronie danych, możesz w dowolnym momencie zwrócić się do właściwego organu nadzorczego Unii Europejskiej lub jej pańswa członkowskiego i złożyć tam skargę. Obowiązuje właściwość miejscowa organ nadzorczego w miejscu Twego zwykłego pobytu, w Twym miejscu pracy lub organu właściwego dla miejsca domniemanego naruszenia. Przetwarzanie danych osobowych, dokonywane dla nas jako odpowiedzialnego administratora, jest nadzorowane przez następujący organ nadzoru:

Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht
Promenade 18
91522 Ansbach

Telefon: +49 (0) 981 180093-0
E-Mail: poststelle@lda.bayern.de
Website: www.lda.bayern.de


Pod poniższym linkiem znajdziesz ponadto listę wszystkich organów nadzoru zajmujących się ochroną danych:
https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html


Date: 03.01.2022